Deze website maakt gebruik van cookies. Bij verder gebruik van deze website gaat u akkoord met de privacy statement uit onze gebruikersovereenkomst. OK MEER INFORMATIE
Servicevoorwaarden
De volgende definities zijn van toepassing:
1. "Klant" betekent het bedrijf, het bedrijf of de organisatie die werkzaam is als dienstverband, personeel, tijdelijk werk of een wervings bedrijf dat een account heeft aangemaakt bij Tjobs.eu.eu om de Services te gebruiken. 2. "Kandidaat" betekent een gebruiker die een account heeft aangemaakt bij Tjobs.eu om om profiel updates te ontvangen, te solliciteren op vacatures en een arbeidsrelatie aan te gaan met een Tjobs.eu geregistreerde klant. 3. "Contract" betekent het pakket van Algemene Gebruiksvoorwaarden en de afzonderlijke Servicevoorwaarden, voor welke specifieke dienst dan ook gekozen door de Klant. 4. "Aanvangsdatum" betekent de datum voor het begin van de Services zoals uiteengezet in de Overeenkomst. 5. "Overeenkomst" betekent de bevestiging van aankoop op de Website van een of meer van de Diensten; en in het geval van bestellingen via het verkoopteam van Tjobs.eu, het door de klant of kandidaat ondertekende formulier waarin de details en prijzen van de door de klant bestelde diensten worden bevestigd. 6. "Tjobs.eu" betekent Tjobs Services B.V. of een van de bedrijven binnen de Groep, handelend via zijn platform Tjobs.eu.eu elk ander platform beheerd door de bovengenoemde onderneming / bedrijven. 7. "Tjobs.eu Group" is een verzameling van moeder- en dochterondernemingen die functioneren als een enkele economische entiteit of die zich bezighouden met totaal verschillende bedrijven, via een gemeenschappelijke bron van zeggenschap. 8. "Services" betekent de functies en services van het online platform. 9. "Voorwaarden" betekent deze voorwaarden. 10. "Website" betekent www.Tjobs.eu en / of elk ander platform beheerd door de Tjobs.eu Services BV, en omvat zonder beperking de inhoud, databases, software, code en afbeeldingen. De volgende diensten zijn verkrijgbaar bij Tjobs.eu via de website
A.Exclusive Access (EA)
Er kan gebruik worden gemaakt van een online dienst waarbij de vacatures van de klant een grotere plaats krijgen in de vacatures en er kan worden voldaan aan de criteria voor sollicitanten. Vacatures met exclusieve toegang gaan niet verder dan de einddatum van het contract. Elke vacature die live op de site staat, blijft live tot hun vervaldatum of als de klant deze verwijdert.
B. Social Media Projects (SMP)
Social Media Projecten omvatten social media campagnes, terwijl Tjobs.eu de specifieke vacature van de Klant promoot op Tjobs.eu beschikbare mediakanalen. De klant vraagt ​​een Social Media Project aan door middel van een pro forma factuur en zodra de Klant de betaling heeft afgerond, begint de promotie.
C. ReadyToWork-kandidaten (RTW)
De status van de RTW-kandidaat kan worden ingesteld door elke kandidaat met een profiel op Tjobs.eu. Kandidaten van ReadyToWork hebben een profiel geüpload op Tjobs.eu en zijn actief op zoek naar een baan. RTW-kandidaten hebben geïnformeerde toestemming gegeven voor het delen van hun contactgegevens met de klant. De RTW-kandidaten kunnen worden ontgrendeld door een pro-forma factuur aan te vragen met vermelding van de vergoeding voor het verkrijgen van contactgegevens. De Opdrachtgever kan kiezen tussen eenmalige aanwervingskosten of een terugkerende wekelijkse vergoeding zolang de Kandidaat in dienst is van de Opdrachtgever. De RTW-kandidaat kan beslissen om te worden vergeten of om zijn account te laten verwijderen van het Tjobs.eu-platform.
Contractuele regels
1. Tjobs.eu levert de Services in overeenstemming met deze Voorwaarden. Klanten moeten een account aanmaken bij Tjobs.eu om toegang te krijgen tot de Services. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Services aan een persoon of organisatie aan te bieden. 2. Een juridisch bindend contract tussen Tjobs.eu en de klant, bestaande uit deze voorwaarden en de orderbevestiging, wordt van kracht wanneer (i) in het geval van online bestellingen het scherm dat de succesvolle aankoop van diensten bevestigt op de website verschijnt of (ii) in het geval van bestellingen via het verkoopteam van Tjobs.eu, heeft Tjobs.eu de ingevulde Overeenkomst van de Klant ontvangen. De Klant erkent dat een dergelijk contract afhankelijk is van de voorwaarde dat de Klant het kredietcontroleproces van Tjobs.eu doorstaat. 3. Tjobs.eu zal de Diensten uitvoeren aan de hand van door de Klant verstrekte informatie en criteria. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. 4. De klant verbindt zich ertoe geen materiaal in te dienen dat wordt opgenomen in enige vacature, de contactgegevens en zijn recruiter profiel, of iets dat op de website verschijnt, dat illegaal, lasterlijk, aanstootgevend, frauduleus, gewelddadig, discriminerend, obsceen of seksueel is expliciet is of die een negatieve invloed kan hebben op Tjobs.eu of de reputatie van Tjobs.eu 5. Voor alle online betaalde diensten zal Tjobs.eu een factuur aan de klant en een contract opsturen. De Klant betaalt de facturen van Tjobs.eu volledig binnen 5 dagen na factuurdatum. Voor alle duidelijkheid, de Klant blijft aansprakelijk voor betaling van alle overeengekomen Tjobs.eu-diensten, ondanks het feit dat dergelijke Diensten zijn opgeschort of beëindigd. 6. Online betaaldiensten worden uitgevoerd door een online betalingssysteem voor de online winkel. De online betalingen zijn onderworpen aan de respectievelijke winkelvoorwaarden. 7. Voor een deel van de online gekochte Services, kan Tjobs.eu af en toe restitutie verlenen naar eigen goeddunken. Tjobs.eu mag, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd enige Diensten toevoegen, wijzigen of stopzetten. Dit heeft echter geen invloed op een Orderbevestiging die is overeengekomen voorafgaand aan enige wijziging of intrekking van de relevante Service. 8. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om de vergoedingen en / of deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, op voorwaarde dat er geen wijzigingen met terugwerkende kracht plaatsvinden. 9. Onverminderd enig ander rechtsmiddel, kan Tjobs.eu het account van de Klant en sommige of alle contracten en Diensten met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van materiële of aanhoudende schending van deze Voorwaarden door de Klant of als Tjobs.eu redelijke gronden heeft om van mening dat de Klant zijn schulden niet kan of wil betalen. 10. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een account op elk moment en zonder reden te sluiten. Voorbeelden van accounts die mogelijk worden gesloten, zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot: 10.1. Klanten die geen volledige of nauwkeurige contact- of bedrijfsinformatie hebben verstrekt. 10.2. Klanten die volgens Tjobs.eu ongepast of onrechtmatig handelen. 10.3. Klanten die de Website gebruiken om te adverteren voor andere websites, diensten, bedrijven en / of zakelijke kansen in een deel van de vacature of op een deel van de site, anders dan toegestaan. 10.4. Klanten die het krediet controleproces niet doorstaan ​​of die niet betalen. 10.5 Cliënten die de Services op onredelijke wijze gebruiken, zoals overwogen door Tjobs.eu. 11. De Klant stemt ermee in om de Website en de Diensten te "te goeder trouw" te gebruiken, d.w.z. authentieke, onpartijdige en unieke banen van redelijke kwaliteit te plaatsen, die zowel adequate als nauwkeurige taak details bevatten. De Klant gaat er ook mee akkoord dat elk misbruik van de Services, Website of deze Voorwaarden ertoe kan leiden dat de toegang van de Klant tot de Services wordt verwijderd en dat zijn account wordt beëindigd. 12. Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Services en / of de Website blijven berusten bij Tjobs.eu of een derde partij van wie dergelijke rechten in licentie zijn gegeven. De Klant mag geen materiaal reproduceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, publiceren, verzenden, distribueren of commercieel exploiteren dat onderhevig is aan dergelijke intellectuele eigendomsrechten. 13. Tjobs.eu kan niet garanderen dat (i) de website en / of de diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn; (ii) de website vrij zal zijn van fouten, virussen en / of andere schadelijke applicaties; en (iii) de Services genereren alle applicaties, reacties of resultaten. Tjobs.eu zal deze Voorwaarden niet schenden als gebeurtenissen buiten haar redelijke controle Tjobs.eu verhinderen de Diensten uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn computers te beschermen tegen virussen en malware. 14. Deze voorwaarden en, indien van toepassing, de orderbevestiging bevatten de volledige overeenkomst en afspraak tussen Tjobs.eu en de klant. De Klant erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring van Tjobs.eu bij het aangaan van dit contract, maar niets in deze clausule sluit enige aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uit. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn alle voorwaarden die door de wet of statuten worden geïmpliceerd, uitgesloten. 15. In het geval dat de Klant om welke reden dan ook een claim tegen Tjobs.eu indient, zal de aansprakelijkheid (indien aanwezig) van Tjobs.eu niet hoger zijn dan de prijs die de Klant voor de Services moet betalen of moet betalen. Tjobs.eu is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, indirecte of bijzondere schade of voor verlies van winst, inkomsten, rente, goodwill, zaken en / of besparingen (direct of indirect). Niets in deze voorwaarden mag worden uitgelegd als een uitsluiting van de aansprakelijkheid van Tjobs.eu voor overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. 16. Als een clausule of een deel van een clausule ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules of delen. 17. Kennisgevingen aan Tjobs.eu worden per e-mail verzonden naar financial@tjobs.eu.eu en kennisgevingen aan de klant worden per e-mail verzonden naar het adres dat is opgegeven op het account van de klant. 18. Tjobs.eu zal van tijd tot tijd contact opnemen met klanten om de service die zij ontvangen te evalueren en ook om diensten en producten te promoten. Tjobs.eu bewaakt van tijd tot tijd de kwaliteit van vacatures om kandidaten beter van dienst te kunnen zijn. 19. De Klant verbindt zich ertoe geen werknemers van Tjobs.eu of van enig lid van de Tjobs.eu Groep te vragen of te trachten te verzoeken voor een dienstbetrekking of een engagement met zichzelf of een aanverwante onderneming of organisatie. Het overtreden van deze clausule is een materiële schending en geeft Tjobs.eu het recht om, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen die hij heeft, de account en diensten van de klant onmiddellijk te beëindigen. De Klant heeft niet het recht om een ​​claim of juridische procedure in te stellen met betrekking tot enige terugbetaling of andere terugbetaling, hoe dan ook ontstaan, 3 jaar na de datum waarop het recht op een dergelijke terugbetaling of terugbetaling is ontstaan. Om twijfel te voorkomen, zijn de algemene voorwaarden van de website van toepassing naast de bovenstaande voorwaarden. 20. Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Zutphen (Gelderland, Nederland).
Profiel zoeken - vacatures
1. Door een vacature op de Website in te dienen, geeft de Klant Tjob.eu toestemming om deze vacature te plaatsen en kandidaten in te dienen die door Tjobs.eu zijn gerangschikt in overeenstemming met de eventuele criteria van de Klant. 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de vacature en vrijwaart Tjobs.eu voor alle aanspraken, verlies, aansprakelijkheid, kosten en / of schade ("verliezen") in verband daarmee. 3. De opdrachtgever neemt in de functieomschrijving alle informatie op die vereist is door de Nederlandse wet of het nationale / internationale recht (behoudens rechtmatig verblijf) en ten minste de volgende informatie: 3.1. Alle kwalificaties en / of autorisatie vereist door de wet of een of door een relevante professionele instantie. 3.2. Als het beloningspercentage is inbegrepen, moet de functiebeschrijving ook de aard van het werk, de locatie, minimale ervaring, opleiding en / of kwalificaties omvatten die nodig zijn om een ​​sollicitant een dergelijk loon te laten ontvangen. 3.3. De antwoorden van aanvragers worden door Tjobs.eu per e-mail meegedeeld, onder voorbehoud van eventuele filtering en rangschikking. De Klant is verantwoordelijk voor het verifiëren van de informatie in de antwoorden van de aanvragers en Tjobs.eu aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een dergelijke aanvraag. In het bijzonder, maar zonder beperking, is de Klant verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit, geschiktheid voor werk, ervaring, opleiding, kwalificaties en autorisatie van de sollicitant, zoals vereist door de Klant, de wet of door een relevante professionele instantie voor de vacature. 3.4. Alle verdere transacties tussen de Klant en een sollicitant in verband met de reactie van de sollicitanten op de vacature vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant, en Tjobs.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daarmee. De Klant vrijwaart Tjobs.eu voor eventuele Verliezen in verband daarmee. 3.5. De Klant zal alle toepasselijke wetten naleven, inclusief maar niet beperkt tot: de Algemene Wet Bescherming Persoonsgegevens, Gelijkheid en bescherming van de Europese burgers die in het buitenland werken. Door het plaatsen van een vacature op de Website bevestigt de Klant daarmee dat de inhoud van de vacature voldoet aan de relevante Equality and Human Rights regelgeving. De Klant vrijwaart Tjobs.eu voor eventuele Verliezen in verband daarmee. 3.6. De opdrachtgever, indien een uitzendbureau de bepalingen van de wet en / of enige andere relevante regeling ("de regeling") zal naleven met betrekking tot alle vacatures die op de website van Tjobs.eu worden geplaatst, communicatie met sollicitanten en het management van sollicitanten ' details. De Klant vrijwaart Tjobs.eu voor eventuele Verliezen in verband daarmee. 3.7. De Cliënt zal geen vacature plaatsen wanneer: 1. er een risico bestaat voor de gezondheid en veiligheid van een sollicitant op de locatie waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, tenzij de Cliënt zich ertoe verbindt de kandidaten te informeren over dergelijke risico's en de maatregelen die zijn genomen om dergelijke risico's te voorkomen of te beheersen, of 2. de rol omvat het werken met kwetsbare personen, inclusief maar niet beperkt tot personen onder de 18 jaar of personen die zorg en aandacht nodig hebben vanwege ouderdom, gebrek of andere omstandigheden, tenzij de Klant zich ertoe verbindt , met betrekking tot de te plaatsen kandidaat, (i) om kopieën te verkrijgen van alle relevante kwalificaties of autorisatie van de kandidaat; (ii) om twee referenties te verkrijgen van personen die geen familieleden van de kandidaat zijn; en (iii) alle andere redelijkerwijs uitvoerbare stappen te nemen, inclusief maar niet beperkt tot het naleven van alle relevante wetten, gedragscodes en richtlijnen die door de relevante autoriteiten zijn uitgegeven, om te bevestigen dat de kandidaat niet ongeschikt is voor de betreffende functie. 3.8. De Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor enige schade die hij zou kunnen lijden of oplopen met betrekking tot de inschakeling van een aanvrager en zal Tjobs.eu vrijwaren van enige Verliezen in verband daarmee. De Klant zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat het niet nadelig is voor de belangen van de aanvrager die hij voornemens is (eventueel) in dienst te nemen om voor de Klant te werken in de geplaatste vacature. 3.11. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke vacature te allen tijde zonder opgaaf van redenen te verwijderen. Voorbeelden van vacatures die kunnen worden verwijderd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: vacatures die volgens Tjobs.eu illegaal, ongepast of frauduleus zijn, die direct of indirect sollicitatie- of registratiekosten vragen of die reclame maken voor franchise, piramide, netwerkmarketing of -rich-quick schema's die willekeurig zijn gepost of gedupliceerd in meerdere sectoren die adverteren voor websites, diensten, bedrijven, zakelijke kansen en / of contactgegevens. die van klanten die personeel vragen aan een lid van de Tjobs.eu Group 3.9. Voor alle duidelijkheid: de kosten voor promotie van sociale media worden niet terugbetaald. 3.10. Gratis vacatures in het kader van de gratis proefperiode worden toegewezen aan de klant als (bedrijfs) recruiter, in plaats van aan individuele gebruikers of eindgebruikers, en kunnen alleen worden gemaakt op zakelijke e-mailaccounts. 3.11. De Klant mag vacatures niet doorverkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tjobs.eu. 3.12. Exclusive Access kan alleen worden gebruikt voor werving doeleinden. Het gebruik van Profile Search voor marketingdoeleinden of directe verkoop aan kandidaten is verboden en zal leiden tot opschorting van het account.
Het Exclusive Access-pakket
Met het Exclusive Access-pakket (verder het Pakket genoemd) krijgt de Klant Premium-vacatures op Tjobs.eu. Het pakket bevat ook verzoeken om profiel updates die naar individuele kandidaat-gebruikers zijn gestuurd. Alle voordelen zijn beschikbaar tijdens de Abonnementsperiode, afhankelijk van het gekozen type abonnement. Het pakket bevat één Social Media-promotie per maand, waarvoor u gefactureerd wordt gedurende de looptijd van uw Exclusive Access-abonnement. Uw aankoop kan onderhevig zijn aan wisselkoerskosten of prijsverschillen op basis van locatie (bijvoorbeeld wisselkoersen). U geeft ons toestemming om uw betalingsmethode (bijv. Creditcard) te blijven factureren, zelfs nadat deze is verlopen, om onderbrekingen in uw service (zoals abonnementen) te voorkomen en om een ​​gemakkelijke betaling voor nieuwe services te vergemakkelijken. U moet ons de toepasselijke vergoedingen en belastingen betalen, tenzij u het pakket annuleert, in welk geval u ermee instemt deze vergoedingen nog steeds te betalen tot het einde van de toepasselijke abonnementsperiode. U kunt uw Pakket op elk moment annuleren via het gedeelte Instellingen in uw account. Belastingen worden berekend op basis van de factuurgegevens die u ons op het moment van aankoop verstrekt. Voor de betaalde diensten ontvangt u een kopie van uw pro-forma factuur en de fiscale factuur (die ook het betalingsbewijs is) via uw accountinstellingen en met de e-mail die u heeft geregistreerd. Om het Pakket te activeren, ontving Tjobs.eu een ondertekende verwerkersovereenkomst en de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming van de Klant.
Inzicht in uw rechten en verantwoordelijkheden als gebruiker van Tjobs.eu
Gebruiksvoorwaarden
Op deze pagina staan ​​de Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") waaronder u ("U") Tjobs.eu-sites en de geleverde Diensten mag gebruiken (elk zoals hieronder gedefinieerd). Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en het Tjobs.eu-bedrijf dat de website beheert voor het land waarin u woont of waar het hoofdkantoor is gevestigd ("Tjobs.eu"), en worden geacht door u te zijn geaccepteerd telkens wanneer u deze gebruikt of opent elke Tjobs.eu Site of Tjobs.eu Services. Als u de hier vermelde voorwaarden niet accepteert, mag u de Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-services niet gebruiken. De Tjobs.eu-sites worden gedefinieerd als alle websites die worden beheerd door Tjobs.eu, al dan niet gedeeltelijk (inclusief, maar niet beperkt tot, Tjobs.eu.eu en elke andere website van waaruit deze gebruiksvoorwaarden zijn geopend) en bevatten de Tjobs.eu Services. De Tjobs.eu-services worden gedefinieerd als de applicaties en services die worden aangeboden door Tjobs.eu, inclusief een online service om vacatures te plaatsen en te zoeken en inclusief elke applicatie die toegankelijk is via het Facebook-platform en / of een mobiele of andere interface waarmee u toegang krijgt dergelijke applicatie (gezamenlijk "Tjobs.eu Services"). Met de Tjobs.eu-sites kunnen gebruikers ook individuele profielen maken, die persoonlijke informatie ("profielen") kunnen bevatten, en deze profielen, of aspecten daarvan, openbaar maken. Daarnaast kan Tjobs.eu informatie over u verzamelen van openbaar beschikbare websites en deze informatie gebruiken om een ​​profiel aan te maken of aan een bestaand profiel toe te voegen. Tjobs.eu kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door een bijgewerkte versie op deze webpagina te plaatsen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de meest recente voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Gebruikers die deze Voorwaarden schenden, kunnen hun toegang en gebruik van de Tjobs.eu-sites opgeschort of beëindigd worden, naar goeddunken van Tjobs.eu. U moet 14 jaar of ouder zijn om een ​​Tjobs.eu-site op welke manier dan ook te bezoeken of te gebruiken, en als u jonger bent dan 18 jaar of de leeftijd van volledige leeftijd zoals bepaald in uw rechtsgebied, moet u alle Tjobs gebruiken .eu Site onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of andere verantwoordelijke volwassene. U mag de inhoud of profielen van Tjobs.eu niet gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) krediet of verzekering voor persoonlijke, familie- of huishoudelijke doeleinden; (b) werkgelegenheid; of (c) een overheids licentie of uitkering. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de standaard van de website hoog blijft en om de continuïteit ervan te behouden, is internet geen inherent stabiel medium en kunnen fouten, weglatingen, service onderbrekingen en vertragingen op elk moment optreden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke fouten, weglatingen, onderbrekingen of vertragingen of enige voortdurende verplichting of verantwoordelijkheid om de website (of een bepaald deel ervan) te beheren of om de service die op de website wordt aangeboden te verlenen. We kunnen de specificaties van deze site van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
1. Gebruik van Tjobs.eu Content
De inhoud van de Tjobs.eu-sites, zoals ontwerpen, tekst, afbeeldingen, video, informatie, logo's, knoppen pictogrammen, software, audiobestanden en andere Tjobs.eu-inhoud (gezamenlijk "Tjobs.eu-inhoud"), is beschermd onder copyright, handelsmerk en andere wetten. Alle inhoud van Tjobs.eu is eigendom van Tjobs.eu of haar licentiegevers. De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, ordening en montage) van alle inhoud op de Tjobs.eu-sites is het exclusieve eigendom van Tjobs.eu en wordt beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. Ongeautoriseerd gebruik van de Tjobs.eu-inhoud kan in strijd zijn met deze wetten en / of toepasselijke communicatieregels en -statuten en is ten strengste verboden. U moet alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en andere eigendoms kennisgevingen in de originele Tjobs.eu-inhoud bewaren op elke geautoriseerde kopie die u van de Tjobs.eu-inhoud maakt. Elke code die Tjobs.eu maakt om enige Tjobs.eu-inhoud te genereren of weer te geven of de pagina's die een Tjobs.eu-site vormen, wordt ook beschermd door het copyright van Tjobs.eu en u mag dergelijke code niet kopiëren of aanpassen. U stemt ermee in de Tjobs.eu-inhoud niet te verkopen of te wijzigen of de Tjobs.eu-inhoud op geen enkele manier te reproduceren, weer te geven, openbaar uit te voeren, te verspreiden of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, in verband met producten of diensten die niet van de Tjobs.eu-sites, op een andere manier die verwarring kan veroorzaken bij de consument, dat Tjobs.eu of zijn licentiegevers in diskrediet brengt of in diskrediet brengt, dat de kracht van Tjobs.eu of zijn eigendommen van de licentieverleners afzwakt of anderszins inbreuk maakt op Tjobs. eu of de intellectuele eigendomsrechten van haar licentiegever. U stemt er verder mee in om op geen enkele andere manier Tjobs.eu-inhoud te misbruiken. Elke code die Tjobs.eu maakt om enige Tjobs.eu-inhoud te genereren of weer te geven of de pagina's waaruit een Applicatie of Dienst bestaat, wordt ook beschermd door het copyright van Tjobs.eu en u mag dergelijke code niet kopiëren of aanpassen.
2. Gebruik van de Tjobs.eu-diensten
De vacature, profielendatabase ("Tjobs.eu-profielendatabase") en andere functies van de Tjobs.eu-sites mogen alleen worden gebruikt door personen die op zoek zijn naar werk- en / of loopbaaninformatie en door wervingsbureaus of uitzendbureaus die kandidaten / werknemers zoeken. Uw gebruik van de Tjobs.eu-services is ook onderworpen aan andere contracten die u mogelijk heeft met Tjobs.eu. In het geval van een conflict tussen deze voorwaarden en een contract dat u heeft met Tjobs.eu, prevaleren de voorwaarden van uw contract. De term "post" zoals hierin gebruikt, betekent informatie die u indient, publiceert of weergeeft op een Tjobs.eu-sites. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account, profiel en wachtwoorden, indien van toepassing. U mag uw wachtwoord of andere toegangsgegevens voor uw account niet tijdelijk of permanent delen met andere partijen en u bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, al dan niet door u geautoriseerd. U stemt ermee in om Tjobs.eu onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account, profiel of wachtwoord. Alle Tjobs.eu-gebruikers gaan ermee akkoord om: (a) materiaal niet te verzenden, plaatsen, distribueren, opslaan of vernietigen, inclusief maar niet beperkt tot Tjobs.eu-inhoud, in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot wetten of voorschriften die de verzameling, verwerking of overdracht van persoonlijke informatie, of in strijd met het privacybeleid van Tjobs.eu; (b) elke actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van een Tjobs.eu-site legt; (c) elk apparaat gebruiken om te navigeren naar of te zoeken op andere Tjobs.eu-sites dan de tools die beschikbaar zijn op de site, algemeen beschikbare browsers van derden of andere tools die zijn goedgekeurd door Tjobs.eu; (d) gebruik maken van data mining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens; (e) de beveiliging van een Tjobs.eu-site schendt of probeert te schenden, inclusief een poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatie maatregelen te schenden; (f) elke TCP / IP-pakket of een deel van de informatie in een e-mail of nieuwsgroep post te smeden; (g) onderdelen van Tjobs.eu-sites reverse-engineeren of decompileren; (h) de Tjobs.eu-inhoud of informatie die beschikbaar is op alle Tjobs.eu-sites, inclusief vervallen vacatures, op enige wijze samen te voegen, te kopiëren of te dupliceren, behalve zoals toegestaan ​​door deze Voorwaarden; (i) frame of link naar enige Tjobs.eu-inhoud of informatie die beschikbaar is op alle Tjobs.eu-sites, tenzij toegestaan ​​door deze Voorwaarden; (j) inhoud of materiaal plaatsen dat valse of misleidende informatie of illegale activiteiten promoot of onderschrijft, of instructieve informatie geeft over illegale activiteiten of andere activiteiten die verboden zijn door deze voorwaarden, zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, het verstrekken van of het creëren van computervirussen of piraterij media; (k) een profiel of profiel plaatsen of solliciteren voor een functie namens een andere partij (met uitzondering van de passieve profielen en de Ready2Work-kandidaten, als zodanig geregistreerd door agentschappen); (l) elk contact van een agentschap uitstellen naar een agent, agentschap of andere derde partij; (m) meer dan één kopie van hetzelfde profiel tegelijkertijd openbaar maken; (n) alle inloggegevens van een Tjobs.eu-sites delen met een derde; (o) toegang krijgen tot gegevens die niet voor u bestemd zijn of inloggen op een server of account waartoe u geen toegang heeft; (p) onvolledige, valse of onnauwkeurige biografische informatie of informatie die niet van uzelf is, op een Tjobs.eu-site te plaatsen of in te dienen; (q) inhoud plaatsen die pagina's met beperkte toegang of alleen wachtwoord bevat, of verborgen pagina's of afbeeldingen; (r) wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie vragen aan andere gebruikers; (s) materiaal verwijderen of wijzigen dat door een andere persoon of entiteit is geplaatst; (t) intimidatie, aansporing of intimidatie van een groep, bedrijf of individu; (u) ongevraagde e-mail of e-mail te verzenden, ongevraagde telefoontjes te plegen of ongevraagde faxen te sturen waarin reclame wordt gemaakt voor en / of reclame te worden gemaakt voor producten of diensten aan een gebruiker, of contact op te nemen met gebruikers die specifiek hebben verzocht niet door u te worden benaderd; (v) proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief maar niet beperkt door middel van het verzenden van een virus naar een Tjobs.eu-site, overbelasting, "overstroming", "spamming", "mailbombing" of "crashing" "; (w) een illegale of ongeoorloofde kopie van andermans auteursrechtelijk beschermde werk te promoten of te onderschrijven, bijvoorbeeld door piraterij programma's of links naar die programma's te verstrekken of beschikbaar te stellen, informatie te verstrekken of beschikbaar te stellen om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiliging apparatuur te omzeilen, of door het beschikbaar stellen van illegale muziek of andere media of koppelingen naar illegale muziek of andere mediabestanden; (x) de Tjobs.eu-diensten gebruiken voor elk onwettig doel of enige illegale activiteit, of het plaatsen of indienen van inhoud, profiel of vacature die lasterlijk, smadelijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, hatelijk is , racistisch, discriminatie van een dreigend karakter of waarschijnlijk irritatie, ongemak, schaamte, angst veroorzaken of intimidatie kunnen veroorzaken bij een persoon of links bevatten naar pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook, zoals bepaald door Tjobs.eu naar eigen goeddunken. Overtredingen van systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Tjobs.eu onderzoekt voorvallen waarbij dergelijke schendingen betrokken zijn en kan wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met de vervolging van gebruikers die bij dergelijke schendingen betrokken zijn. Voor de klanten met fiscale woonplaats in een EU-lidstaat, anders dan de fiscale woonplaats van de Tjobs.eu-site-eigenaar, wordt een btw-code (belasting over de toegevoegde waarde) uitgevoerd op de VIES-website (http: //ec.europa. eu / taxation_customs / vies /). Als de btw-code als geldig wordt beschouwd, worden de diensten zonder btw gefactureerd. Als de btw-code ongeldig wordt geacht, worden de diensten gefactureerd met 21% btw (het btw-tarief in Nederland). Neem contact met ons op via info@tjobs.eu voor eventuele afwijkingen in verband met de btw-registratie en de facturering. Ook moeten de Leveranciers die geld ontvangen van Tjobs.eu, met de fiscale woonplaats anders dan de fiscale woonplaats van de Tjobs.eu-site-eigenaar, een belasting certificaat overleggen met vermelding van het fiscale woonland, om dubbele belasting te voorkomen. Als de leverancier het desbetreffende belastingcertificaat niet overlegt, betaalt Tjobs.eu de factuur met aftrek van de inkomstenbelasting. Voor deze categorie belastingbetalers zal Tjobs.eu op verzoek een brief sturen met vermelding van het belastingbedrag dat in het afgelopen belastingjaar is betaald, wat een belastingkrediet moet vertegenwoordigen in het land waar de leverancier zijn fiscale woonplaats heeft.
3. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op geregistreerde rekruteerders
De Klant is als enige verantwoordelijk voor hun berichten op Tjobs.eu Sites. Tjobs.eu wordt niet beschouwd als een agentschap met betrekking tot uw gebruik van enige Tjobs.eu-sites en Tjobs.eu is niet verantwoordelijk voor arbeidsbeslissingen, om welke reden dan ook, genomen door een entiteit die vacatures plaatst op een Tjobs. eu-sites. U begrijpt en erkent dat als u uw klantenaccount annuleert of wordt beëindigd, al uw accountgegevens van Tjobs.eu, inclusief profielen die als privé zijn geüpload, netwerkcontacten worden gemarkeerd als verwijderd in de databases van Tjobs.eu. Informatie kan nog enige tijd beschikbaar blijven vanwege vertragingen bij het doorgeven van dergelijke verwijdering via Tjobs.eu-webservers. Om onze gebruikers te beschermen tegen commerciële advertenties of verzoeken, behoudt Tjobs.eu zich het recht voor om het aantal e-mails dat een bureau naar gebruikers mag sturen te beperken tot een aantal dat Tjobs.eu naar eigen goeddunken passend acht. U zult alle Tjobs.eu-services gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- en gegevensbescherming wetten en handelen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Job postings
A Job posting may not contain: (a) any hyperlinks, other than those specifically authorized by Tjobs.eu; (b) misleading, unreadable, or "hidden" keywords, repeated keywords or keywords that are irrelevant to the job opportunity being presented, as determined in Tjobs.eu reasonable discretion; (c) the names, logos or trademarks of unaffiliated companies other than those of your customer save where expressly agreed by Tjobs.eu; (d) the names of colleges, cities, states, towns or countries that are unrelated to the posting; (e) more than one job or job description, more than one location, or more than one job category, unless the product so allows; (f) inaccurate, false, or misleading information; (g) material or links to material that exploits people in a sexual, violent or other manner, or solicits personal information from anyone under 18; (h) contact details leading the candidates to send their profiles anywhere else than the Tjobs.eu platform; (i) less than 200 characters. You may not use Your Tjobs.eu services to: (a) post jobs in a manner that does not comply with your applicable local, national and international laws, including but not limited to laws relating to labour and employment, protection of the citizens working abroad, equal employment opportunity and employment eligibility requirements, data privacy, data access and use, and intellectual property; (b) post jobs that require citizenship of any particular country or lawful permanent residence in a country as a condition of employment, unless otherwise required in order to comply with law, regulations, executive order, or national, federal, state or local government contract; (c) post jobs that include any screening requirement or criterion in connection with a job posting where such requirement or criterion is not an actual and legal requirement of the posted job; (d) with respect to Profiles, determine a consumer's eligibility for: (i) credit or insurance for person, family, or household purposes; (ii) employment; or (iii) a government license of benefit; (e) post jobs or other advertisements for competitors of Tjobs.eu or post jobs or other content that contains links to any site competitive with Tjobs.eu; (f) sell, promote or advertise products or services (other than those related with the Tjobs.eu site); (g) post any franchise, pyramid scheme, "club membership", distributorship, multi-level marketing opportunity, or sales representative agency arrangement; (h) post any business opportunity that requires an upfront or periodic payment or requires recruitment of other members, sub-distributors or sub-agents; (i) post any business opportunity that pays commission only unless the posting clearly states that the available job pays commission only and clearly describes the product or service that the job seeker would be selling; (j) promote any opportunity that does not represent bona fide employment which is generally indicated by any relevant law or regulation; (k) advertise sexual services or seek employees for jobs of a sexual nature; (l) request the use of human body parts or the donation of human parts, including, without limitation, reproductive services such as egg donation and surrogacy; (m) endorse a particular political party, political agenda, political position or issue; (n) promote a particular religion; (o) post jobs located in countries subject to economic sanctions of the international and/or European and/or US organizations; (p) except where allowed by applicable law, post jobs which require the applicant to provide information relating to his/her (i) racial or ethnic origin (ii) political beliefs (iii) philosophical or religious beliefs (iv) membership of a trade union (v) physical or mental health (vi) sexual life (vii) the commission of criminal offences or proceedings or (vii) age. Tjobs.eu reserves the right to remove any job posting or content from any Tjobs.eu Sites, which in the reasonable exercise of Tjobs.eu discretion, does not comply with the above Terms, or if any content is posted that Tjobs.eu believes is not in the best interest of Tjobs.eu. If at any time during Your use of the Tjobs.eu Services, You made a misrepresentation of fact to Tjobs.eu or otherwise misled Tjobs.eu in regards to the nature of Your business activities, Tjobs.eu will have grounds to terminate Your use of Tjobs.eu Services.
Profile Database
Gebruik van de Tjobs.eu-profielendatabase door klanten: U dient de Tjobs.eu-profielendatabase te gebruiken zoals bepaald in deze voorwaarden en in elk contract dat u met Tjobs.eu hebt. U zult de Tjobs.eu-profielendatabase gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- en gegevensbescherming wetten, en u stemt ermee in dat u de gegevens van de Tjobs.eu-profielendatabase niet verder zult bekendmaken aan derden, tenzij u een geautoriseerd wervingsbureau bent , uitzendbureau, uitzendbureau of ander uitzendbureau of recruiter die het profiel uitdrukkelijk voor arbeids doeleinden gebruikt. U zult fysieke, technische en administratieve maatregelen nemen om de gegevens die u hebt verkregen van de Tjobs.eu-profielendatabase te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. U mag de inloggegevens van de profielendatabase niet met andere partijen delen. De Tjobs.eu-profielendatabase mag niet worden gebruikt: (a) voor enig ander doel dan als een bureau dat werknemers zoekt, inclusief maar niet beperkt tot reclame promoties, producten of diensten aan profielhouders; (b) om ongevraagd te bellen of faxen of ongevraagde e-mail, e-mail of nieuwsbrieven te sturen naar profielhouders of om contact op te nemen met een persoon, tenzij ze ermee hebben ingestemd om gecontacteerd te worden (indien toestemming vereist is of, als uitdrukkelijke toestemming niet vereist is, wie heeft u niet hebben geïnformeerd dat ze niet gecontacteerd willen worden), of (c) om kandidaten te zoeken of contact op te nemen met werkzoekenden of profielhouders met betrekking tot carrièrebeurzen en zakelijke kansen die door de voorwaarden zijn verboden. Om een ​​veilige en effectieve ervaring voor al onze klanten te garanderen, behoudt Tjobs.eu zich het recht voor om de hoeveelheid gegevens (inclusief profielweergaven) te beperken die voor u toegankelijk zijn in een bepaalde tijdsperiode. Deze limieten kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Tjobs.eu worden gewijzigd.
Profiel uploaden
U, de klant, mag kandidaatprofielen voorzien van geïnformeerde toestemming van de specifieke kandidaten. Op het moment dat u die profielen uploadt, bevestigt u expliciet dat u de respectievelijke kandidaat-overeenkomst hebt, op basis van de wet en vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens. Tegelijkertijd stuurt Tjobs.eu een verzoek naar de kandidaat (per e-mail of sms) voor de bevestiging van het uploaden van het profiel. Wanneer een kandidaat de upload niet bevestigt, kan het respectievelijke profiel niet als openbaar worden ingesteld in de Tjobs.eu-profielendatabase en blijft het privé en anoniem totdat de bevestiging van de betreffende kandidaat is ontvangen. Een profiel dat niet als openbaar is ingesteld, kan niet worden ingesteld als ReadyToWork en zal daarom niet beschikbaar zijn voor zoekresultaten of zoekcriteria.
4. Aanvullende voorwaarden van toepassing op kandidaten
Wanneer u zich registreert bij een van de Tjobs.eu-sites, wordt u gevraagd om een ​​account aan te maken en bepaalde informatie te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, een geldig e-mailadres (uw "informatie"). Elk profiel dat u indient, moet nauwkeurig zijn en u, een individuele persoon, beschrijven. Het profiel vereist dat standaard velden worden ingevuld. U erkent en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en nauwkeurigheid van elk profiel of materiaal daarin door U geplaatst op de Tjobs.eu-sites. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om diensten van derden aan u aan te bieden op basis van de voorkeuren die u identificeert in uw registratie en op elk moment daarna of u bent overeengekomen om te ontvangen, dergelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan door Tjobs.eu of door derden. U begrijpt dat als u reageert op een profiel update verzoek van een klant, uw informatie kan worden gedeeld met klanten op het Tjobs.eu-platform. Uw informatie. U begrijpt en erkent dat u geen eigendomsrechten heeft op uw account en dat als u uw Tjobs.eu-account annuleert of uw Tjobs.eu-account wordt beëindigd, al uw accountinformatie van Tjobs.eu, inclusief profielen, profielen, begeleidende brieven, wordt opgeslagen banen, vragenlijsten worden gemarkeerd als verwijderd in en kunnen worden verwijderd uit de databases van Tjobs.eu en worden verwijderd uit elke openbare ruimte van de Tjobs.eu-sites. Informatie kan nog enige tijd beschikbaar blijven vanwege vertragingen bij het doorgeven van een dergelijke verwijdering via de webservers van Tjobs.eu. Bovendien kunnen derden opgeslagen kopieën van uw informatie bewaren. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om uw account en al uw informatie te verwijderen na een lange periode van inactiviteit. Het accepteren van deze Servicevoorwaarden betekent dat U het Privacybeleid van Tjobs.eu hebt gelezen als onderdeel van de Servicevoorwaarden.
5. Gebruikersinhoud en inzendingen
U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, advertenties, berichten of ander materiaal dat door u is ingediend, gepost of weergegeven op of via een Tjobs.eu-site ("Gebruikersinhoud") de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke Gebruikersinhoud afkomstig is. U of een derde licentiegever, naargelang het geval, behoudt alle patenten, handelsmerken en auteursrechten op alle Gebruikersinhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via Tjobs.eu en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten, indien van toepassing. Door gebruikersinhoud op of via Tjobs.eu in te dienen, te plaatsen of weer te geven, verleent u Tjobs.eu een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, verspreiden en publiceren van dergelijke gebruikersinhoud via Tjobs .EU. Door het plaatsen, plaatsen of weergeven van gebruikersinhoud die bedoeld is om beschikbaar te zijn voor het grote publiek, verleent u Tjobs.eu bovendien een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het reproduceren, aanpassen, verspreiden en publiceren van dergelijke gebruikersinhoud voor het doel om Tjobs.eu en haar diensten te promoten. Tjobs.eu zal dit gelicentieerde gebruik stopzetten binnen een commercieel redelijke periode nadat dergelijke Gebruikersinhoud is verwijderd van Tjobs.eu. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud te weigeren, te posten, weer te geven of te verzenden. U verklaart en garandeert ook dat u het recht hebt om te verlenen, of dat de houder van rechten, inclusief morele rechten op dergelijke inhoud, volledig en effectief afstand heeft gedaan van al deze rechten en u op geldige en onherroepelijke wijze het recht heeft verleend om de licentie te verlenen, de vermelde licentie bovenstaande. Als u gebruikersinhoud plaatst in een openbaar gebied van een Tjobs.eu-site, geeft u elke gebruiker ook toestemming om dergelijke gebruikersinhoud te openen, weer te geven, te bekijken, op te slaan en te reproduceren voor persoonlijk gebruik. Behoudens het voorgaande behoudt de eigenaar van dergelijke Gebruikersinhoud die op een Tjobs.eu-site is geplaatst, alle rechten die in dergelijke Gebruikersinhoud kunnen bestaan. Tjobs.eu kan alle Gebruikersinhoud bekijken en verwijderen die, naar eigen oordeel, deze Voorwaarden schendt, toepasselijke wetten, regels of voorschriften schendt, beledigend, verstorend, aanstootgevend of illegaal is, of de rechten schendt van, of de veiligheid schaadt of bedreigt van, gebruikers van een van de Tjobs.eu-sites. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om gebruikers te verwijderen en hun verdere toegang tot de Tjobs.eu-sites en / of het gebruik van Tjobs.eu-services te voorkomen wegens het schenden van de voorwaarden of toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Tjobs.eu kan alle actie ondernemen met betrekking tot Gebruikersinhoud die het naar eigen goeddunken noodzakelijk of passend acht, indien het van mening is dat dergelijke Gebruikersinhoud aansprakelijkheid kan creëren voor Tjobs.eu, het merk of het publieke imago van Tjobs.eu kan schaden of Tjobs kan veroorzaken. eu verliest gebruikers of (geheel of gedeeltelijk) de diensten van haar ISP's of andere leveranciers. Tjobs.eu vertegenwoordigt of garandeert niet de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van Gebruikersinhoud, afgeleide werken van Gebruikersinhoud of enige andere communicatie gepost door Gebruikers, noch onderschrijft Tjobs.eu enige mening van Gebruikers. U erkent dat het vertrouwen op materiaal dat door andere gebruikers is geplaatst, op eigen risico is. Het volgende is een gedeeltelijke lijst van gebruikersinhoud die niet is toegestaan ​​in de applicatie. De onderstaande lijst is alleen ter illustratie en is geen volledige lijst van alle verboden gebruikersinhoud. Inhoud die: impliciet of expliciet aanstootgevend is, zoals Gebruikersinhoud die racisme, onverdraagzaamheid, discriminatie, haat of fysieke schade van welke aard dan ook aangaat, onderschrijft of bevordert tegen een groep of individuele intimidatie, aanzet tot intimidatie of voorstander is van intimidatie van een groep of individu omvat de verzending van "junk mail", "kettingbrieven" of ongevraagde massa mail, "spamming" of "phishing" bevordert of onderschrijft valse of misleidende informatie of illegale activiteiten of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk promoot of steunt een illegale of ongeoorloofde kopie van andermans auteursrechtelijk beschermd werk, zoals het verstrekken of beschikbaar stellen van illegale computerprogramma's of links ernaar, het verstrekken of beschikbaar stellen van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiliging apparatuur te omzeilen, of het aanbieden of beschikbaar stellen van illegale muziek of andere media of links naar illegale muziek of andere mediabestanden bevatten beperkte of alleen wachtwoord toegang pagina's, of verborgen pag es of afbeeldingen weergeven of links naar pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook, bieden of links naar materiaal dat mensen onder de 18 jaar uitbuit op een seksuele, gewelddadige of andere manier, of persoonlijke informatie vraagt ​​van iedereen onder de 18 geeft instructieve informatie over illegale activiteiten of andere activiteiten die door deze voorwaarden zijn verboden, inclusief maar niet beperkt tot het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, het verstrekken of creëren van computervirussen of het illegaal kopiëren van media vraagt ​​om wachtwoorden of persoonlijke identificatiegegevens van andere gebruikers. Elk profiel dat u indient, moet u beschrijven , een individuele persoon. Voorbeelden van ongepaste en verboden profielen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, profielen die beweren een dier, plaats, levenloos object, fictief personage of een echt individu te vertegenwoordigen dat niet jij bent. Om onze gebruikers van de Tjobs.eu-gemeenschap te beschermen tegen commerciële advertenties of verzoeken, behoudt Tjobs.eu zich het recht voor om het aantal e-mails of andere berichten dat een gebruiker naar andere gebruikers kan sturen, te beperken tot een aantal dat Tjobs.eu passend acht in zijn naar eigen goeddunken. Profielen die zijn afgeleid van gebruikersinhoud, kunnen ook beschikbaar worden gemaakt via de Tjobs.eu-sites. Tjobs.eu doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid of geldigheid van dergelijke afgeleide werken of hun geschiktheid voor evaluatie door agentschappen. Afgeleide profielen kunnen aanzienlijk verschillen van gebruikersinhoud. Overdracht buiten de EER: Persoonlijke informatie die uw profiel bevat, kan via de Tjobs.eu-services worden geopend door derden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u solliciteert op een vacature waarbij het bureau buiten de EER is gevestigd. Door u te registreren en de services te gebruiken, stemt u in met deze overdracht. We stellen het op prijs om van onze gebruikers te horen en verwelkomen uw opmerkingen over onze diensten en de Tjobs.eu-sites. Houd er echter rekening mee dat ons beleid ons niet toestaat om andere creatieve ideeën, suggesties, uitvindingen of materialen te accepteren of te overwegen dan die waarom we specifiek hebben verzocht. Hoewel we uw feedback over onze services waarderen, moet u specifiek zijn in uw opmerkingen over onze services en geen creatieve ideeën, uitvindingen, suggesties of materialen indienen. Als u, ondanks ons verzoek, ons creatieve suggesties, ideeën, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie stuurt (gezamenlijk de "Inzending" genoemd), is de Inzending eigendom van Tjobs.eu. Geen van de inzendingen is onderworpen aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid van onze kant en we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van een inzending. Tjobs.eu bezit exclusief alle nu bekende of later ontdekte rechten op de Inzending en heeft het recht op onbeperkt gebruik van de Inzending voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan U of enige andere persoon.
6. Identificatie van de agent voor het ontvangen van meldingen en elementen van kennisgeving van geclaimd auteursrecht of inbreuk op handelsmerken
Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk of handelsmerk is geüpload, gepost of gekopieerd naar enige Tjobs.eu-sites en toegankelijk is op dergelijke Tjobs.eu-sites op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of handelsmerk, neem dan per e-mail contact op met Tjobs.eu via info @ tjobs.eu.
7. Beleid met betrekking tot beëindiging van gebruikers die inbreuk maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen
Tjobs.eu respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers en partners hetzelfde te doen. Het ongeoorloofd plaatsen, reproduceren, kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbare vertoning of openbare uitvoering van auteursrechtelijk beschermde werken vormt een inbreuk op de rechten van auteursrecht eigenaren. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Tjobs.eu-sites, gaat u ermee akkoord om geen enkele Tjobs.eu-sites te gebruiken om de intellectuele eigendomsrechten van anderen op enigerlei wijze te schenden. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om de accounts van gebruikers te beëindigen en de toegang tot de Tjobs.eu-sites te blokkeren voor gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze acties te ondernemen om de toegang tot de site te beperken en / of de accounts op elk moment te beëindigen, naar eigen goeddunken gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, al dan niet daar is een herhaalde inbreuk, met of zonder kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid jegens de gebruiker die wordt beëindigd of de gebruiker wiens toegang is geblokkeerd. Niettegenstaande het voorgaande, neem in het geval dat u te goeder trouw gelooft dat er een melding van inbreuk op het auteursrecht ten onrechte tegen u is ingediend, contact op met Tjobs.eu zoals uiteengezet in Sectie 6 hierboven.
8. Aansprakelijkheid van Tjobs.eu
De Tjobs.eu-sites fungeren onder meer als locaties voor (i) bureaus om vacatures te plaatsen en kandidaten te zoeken en te evalueren en (ii) kandidaten om profielen en profielen te plaatsen en om vacatures te zoeken en te evalueren. Tjobs.eu screent of censureert de vermeldingen, inclusief aangeboden profielen, niet. Tjobs.eu is niet betrokken bij en heeft geen controle over de daadwerkelijke transactie tussen bureaus en kandidaten. Als gevolg hiervan is Tjobs.eu niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de geplaatste banen of profielen, de waarheid of nauwkeurigheid van de vermeldingen, het vermogen van bureaus om vacatures aan kandidaten aan te bieden of het vermogen van kandidaten om vacatures te vervullen en Tjobs.eu doet geen uitspraken over vacatures, profielen of gebruikersinhoud op de Tjobs.eu-sites. Hoewel Tjobs.eu zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud, vacatures, profielen of ander materiaal van tijd tot tijd van de Tjobs.eu-sites te verwijderen, aanvaardt Tjobs.eu geen enkele verplichting om dit te doen en voor zover toegestaan de wet wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet nemen van een dergelijke actie. Tjobs.eu is niet betrokken bij de daadwerkelijke communicatie tussen gebruikers. Dientengevolge heeft Tjobs.eu geen controle over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de Profielen of Gebruikersinhoud die op de Tjobs.eu-sites worden ingediend en doet geen uitspraken over enig Profiel of Gebruikersinhoud op de Tjobs.eu-sites. Merk op dat er risico's zijn, inclusief maar niet beperkt tot het risico van lichamelijk letsel, van omgang met vreemden, minderjarige personen of mensen die onder valse voorwendselen handelen. U neemt alle risico's in verband met het omgaan met andere gebruikers met wie u in contact komt via de Tjobs.eu-sites. Door hun aard kan de informatie van andere mensen aanstootgevend, schadelijk of onnauwkeurig zijn en in sommige gevallen verkeerd gelabeld of misleidend worden geëtiketteerd. We verwachten dat u voorzichtig en gezond verstand zult gebruiken bij het gebruik van de Tjobs.eu-sites. Omdat gebruikersauthenticatie op internet moeilijk is, kan en bevestigt Tjobs.eu niet dat elke gebruiker is wie hij beweert te zijn. Omdat we niet en niet betrokken kunnen zijn bij gebruikers-tot-gebruiker transacties of het gedrag van deelnemers op enige Tjobs.eu-sites controleren, in het geval dat u een geschil heeft met een of meer gebruikers, geeft u Tjobs.eu (en onze agenten en werknemers) van claims, eisen en schade (feitelijk en gevolg en direct en indirect) van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen met de volledig toegestaan ​​door de wet. De Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-inhoud kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Tjobs.eu doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van enige Tjobs.eu-site of de Tjobs.eu-inhoud. Het gebruik van alle Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-inhoud is op eigen risico. Wijzigingen worden periodiek aangebracht in Tjobs.eu-sites en kunnen te allen tijde worden aangebracht. Tjobs.eu kan niet garanderen en belooft geen specifieke resultaten van het gebruik van een Tjobs.eu-site. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door een gebruiker van Tjobs.eu of via of van een Tjobs.eu-site zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Tjobs.eu moedigt u aan om een ​​reservekopie van uw gebruikersinhoud te bewaren. Voor zover wettelijk toegestaan, is Tjobs.eu in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen, verlies of ongeoorloofde wijziging van Gebruikersinhoud. Tjobs.eu geeft of doet geen uitspraken over de kwaliteit of aard van producten of diensten van derden die via Tjobs.eu-sites zijn gekocht, of enige andere representatie, garantie of garantie. Een dergelijke toezegging, vertegenwoordiging, garantie of garantie wordt uitsluitend verstrekt door de leverancier van dergelijke producten of diensten van derden, onder de voorwaarden die door de provider zijn overeengekomen. Als u van mening bent dat iets op de site deze voorwaarden schendt, neem dan contact op met onze aangewezen agent zoals uiteengezet in sectie 6 hierboven. Als Tjobs.eu op de hoogte wordt gesteld van enige inhoud of ander materiaal dat naar verluidt niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, kan deze naar eigen goeddunken de bewering onderzoeken en bepalen of de inhoud moet worden verwijderd of moet worden verwijderd. Tjobs.eu is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens gebruikers voor het uitvoeren of niet uitvoeren van dergelijke activiteiten.
9. Afwijzing van garantie
Voor zover wettelijk mogelijk garandeert Tjobs.eu niet dat alle Tjobs.eu-sites of enige Tjobs.eu-services foutloos zullen werken of dat elke Tjobs.eu-site en zijn servers vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke mechanismen . Als uw gebruik van een Tjobs.eu-site of de inhoud van Tjobs.eu resulteert in onderhoud of vervanging van apparatuur of gegevens of andere kosten, is Tjobs.eu niet verantwoordelijk voor die kosten. De sites van Tjobs.eu en de inhoud van Tjobs.eu worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie. Tjobs.eu wijst, voor zover toegestaan ​​door de wet, alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief de garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Tjobs.eu geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud, services, software, tekst, afbeeldingen en links van Tjobs.eu.
10. Afwijzing van gevolgschade
Voor zover wettelijk mogelijk is Tjobs.eu, haar leveranciers of derden die op een Tjobs.eu-site worden genoemd in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, incidentele schade en gevolgschade, gederfde winst, of schade als gevolg van verloren gegevens, gemiste werkgelegenheid of bedrijfsonderbreking) als gevolg van het gebruik of het onvermogen om een ​​Tjobs.eu-site en de Tjobs.eu-inhoud te gebruiken, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en of Tjobs.eu al dan niet wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.
11. Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk mogelijk, is de maximale aansprakelijkheid van Tjobs.eu voortkomend uit of in verband met enige Tjobs.eu-sites of uw gebruik van de Tjobs.eu-inhoud, ongeacht de oorzaak van de actie (hetzij in contract, onrechtmatige daad, schending van garantie of anderszins), zal niet meer dan $ 100 bedragen.
12. Links naar andere sites
De Tjobs.eu-sites bevatten links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en niet als een goedkeuring door Tjobs.eu van de inhoud op dergelijke websites van derden. Tjobs.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden en doet geen uitspraken over de inhoud of nauwkeurigheid van materialen op dergelijke websites van derden. Als u besluit om toegang te krijgen tot gelinkte websites van derden, doet u dit op eigen risico.
13. Geen wederverkoop of ongeoorloofd commercieel gebruik
U stemt ermee in om uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet door te verkopen of toe te wijzen. U gaat er ook mee akkoord om geen ongeoorloofd commercieel gebruik te maken van enige Tjobs.eu-sites.
15. Algemeen
Tjobs.eu beweert of beweert niet dat de inhoud van Tjobs.eu rechtmatig kan worden bekeken of geopend buiten Nederland. Toegang tot de inhoud van Tjobs.eu is mogelijk niet legaal door bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u een van de Tjobs.eu-sites bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. Alle software gedownload van een Tjobs.eu-site is verder onderworpen aan de export control wetten en mag niet worden gedownload of anderszins geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar (of naar een onderdaan of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of een ander land waarnaar de VS of de EU goederen onder embargo heeft of (ii) naar een persoon of entiteit op de lijst van Speciaal aangewezen Nationals van de EU en / of US Treasury Department of de Table of Deny van de US Commerce Department Bestellingen. Door dergelijke software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land, persoon of entiteit op een dergelijke lijst. Deze voorwaarden worden beheerst door de interne materiële wetten van Nederland, zonder respect voor de principes van conflicterende wetten. De jurisdictie voor claims die voortvloeien uit deze overeenkomst ligt uitsluitend bij de lokale rechtbanken in Zutphen, Gelderland, Nederland. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met bevoegde jurisdictie, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed. de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze voorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde. Bovendien zal het nalaten van Tjobs.eu om een ​​voorwaarde van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke termijn of anderszins van invloed zijn op het vermogen van Tjobs.eu om een ​​dergelijke termijn op enig moment in de toekomst af te dwingen. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in een aanvullende overeenkomst, aanvullende voorwaarden voor bepaalde delen van de Tjobs.eu-sites, een bepaalde "juridische kennisgeving" of softwarelicentie of materiaal op bepaalde pagina's op de Tjobs.eu-sites, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen U en Tjobs.eu met betrekking tot het gebruik van de Tjobs.eu-sites. Er worden geen wijzigingen in deze voorwaarden aangebracht, behalve door een herzien bericht op deze pagina.
16. Aanvullende voorwaarden
Bepaalde delen van de Tjobs.eu-sites zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden. Door dergelijke gebieden of een deel daarvan te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke gebieden. Door delen van deze website of de andere Tjobs.eu-sites te gebruiken die informatie van derden bevatten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van derden.
17. Duur en beëindiging
Deze voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u een gebruiker bent van alle Tjobs.eu-sites. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, al zijn juridische rechtsmiddelen voort te zetten, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van uw gebruikersinhoud van de Tjobs.eu-sites en onmiddellijke beëindiging van uw registratie met of mogelijkheid om toegang te krijgen tot een van de Tjobs.eu-sites en / of andere diensten die door Tjobs.eu aan u worden geleverd, bij overtreding door u van deze voorwaarden of als Tjobs.eu niet in staat is om informatie te verifiëren of te authenticeren die u indient bij een van de Tjobs.eu Sites-registratie. Zelfs nadat u geen gebruiker meer bent van de Tjobs.eu-sites, blijven bepaalde bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 mei 2020.
Gegevensbescherming en privacy
Herinnering aan privacy
Bescherm uw persoonlijke gegevens door nooit creditcard-, sociale zekerheids-, bankrekeningnummers of andere persoonlijke gegevens te verstrekken aan toekomstige instanties. Tjobs.eu doet er alles aan om u een zo veilig mogelijke omgeving te bieden om te zoeken naar banen en loopbaanbeheer. Om u hierbij te helpen, vragen we u vriendelijk om een ​​paar eenvoudige veiligheidsmaatregelen in gedachten te houden bij het evalueren van de vacatures op Tjobs.eu en de vacatures die u mogelijk ongevraagd via e-mail ontvangt. Helaas zijn alle online bedrijven vatbaar voor incidentele oplichting. Hoewel Tjobs.eu alle redelijke inspanningen levert om dit soort misbruik te voorkomen, is het niet immuun voor dergelijke activiteiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u frauduleuze vacatures tegenkomt wanneer u online naar vacatures zoekt, of dat u frauduleuze e-mail ontvangt waarvan het e-mailadres van de afzender is vervalst om het te laten lijken alsof het van ons afkomstig is, Tjobs.eu. Dergelijke praktijken zijn een schending van de gebruiksvoorwaarden van Tjobs.eu en kunnen een strafrechtelijke schending zijn van de lokale en / of internationale wetgeving. Op deze pagina staan ​​de Algemene Voorwaarden met betrekking tot Gegevensbescherming en het Informatie Privacybeleid ("Voorwaarden") waaronder u ("U") de Tjobs.eu-sites en de Services mag gebruiken (elk zoals hieronder gedefinieerd). Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Tjobs.eu of het bedrijf Tjobs.eu dat de website beheert voor het land waarin u woont of waar het hoofdkantoor is gevestigd ("Tjobs.eu"), en worden geacht door u te zijn geaccepteerd telkens wanneer u gebruik maakt van of toegang krijgt tot elke Tjobs.eu Site of Tjobs.eu Services. Als u de hier vermelde voorwaarden niet accepteert, mag u de Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-services niet gebruiken. De Tjobs.eu-sites worden gedefinieerd als alle websites die onder de controle van Tjobs.eu vallen, al dan niet gedeeltelijk (inclusief, maar niet beperkt tot, Tjobs.eu.eu en de website van waaruit deze gebruiksvoorwaarden werden bezocht) en omvatten de Tjobs. eu-diensten. De Tjobs.eu-services worden gedefinieerd als de applicaties en services die worden aangeboden door Tjobs.eu, inclusief een online service om vacatures te plaatsen en te zoeken en inclusief elke applicatie die toegankelijk is via het Facebook-platform en / of een mobiele of andere interface waarmee u toegang hebt dergelijke applicatie (gezamenlijk "Tjobs.eu Services"). Met de Tjobs.eu-sites kunnen gebruikers ook individuele profielen maken, die persoonlijke informatie ("profielen") kunnen bevatten, en deze profielen, of aspecten daarvan, openbaar maken. Daarnaast kan Tjobs.eu informatie over u verzamelen van openbaar beschikbare websites en deze informatie gebruiken om een ​​profiel aan te maken of aan een bestaand profiel toe te voegen. Tjobs.eu kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door een bijgewerkte versie op deze webpagina te plaatsen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de meest recente voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Gebruikers die deze voorwaarden schenden, kunnen hun toegang tot en gebruik van de Tjobs.eu-sites opgeschort of beëindigd worden, naar goeddunken van Tjobs.eu. U moet 14 jaar of ouder zijn om een ​​Tjobs.eu-site op welke manier dan ook te bezoeken of te gebruiken, en, als u jonger bent dan 18 jaar of de meerderjarigheid zoals gedefinieerd in uw rechtsgebied, moet u een Tjobs.eu-site gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of andere verantwoordelijke volwassene. U mag de inhoud of profielen van Tjobs.eu niet gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) krediet of verzekering voor persoonlijke, familie- of huishoudelijke doeleinden; (b) werkgelegenheid; of (c) een overheids licentie of uitkering.
Vertrouwelijkheidsovereenkomst
Lees de vertrouwelijkheidsovereenkomst hieronder, want deze bevat belangrijke informatie die u moet erkennen. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Tjobs.eu-platforms en -diensten, bevestigt u hierbij uitdrukkelijk de acceptatie van de algemene voorwaarden binnen deze Overeenkomst. De voorwaarden zijn van toepassing op elke actie die u als gebruiker op het platform onderneemt. Volgens de wettelijke vereisten voor de bescherming van de personen met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens en deze gegevensoverdracht met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens en de privacy in de elektronische communicatie, heeft Tjobs.eu de verplichting om veilig te beheren, en alleen voor de genoemde doeleinden, de persoonsgegevens die u verstrekt. De gegevens worden verzameld om de gebruikers en diensten van Tjobs.eu de beste kwaliteit te garanderen, evenals marketing of publiciteit. U bent in staat om deze gegevens te verstrekken, aangezien deze nodig zijn voor het leveren van de Services door Tjobs.eu. Op basis van uw weigering om de informatie te verstrekken, maakt Tjobs.eu het onmogelijk om u de gevraagde diensten te verlenen. De geregistreerde informatie wordt gebruikt door de operator en wordt alleen meegedeeld aan de volgende ontvangers: platform gebruikers en overheidsinstanties (alleen als de overheidsinstantie deze opvraagt ​​voor een administratieve handeling of voor gerechtigheid, in overeenstemming met de wet). U heeft het recht op tussenkomst op de persoonsgegevens, het recht van verzet, het recht om niet onderworpen te zijn aan een individuele beslissing, het recht op beroep. Voor het gebruik van deze rechten dient u Tjobs.eu een schriftelijk verzoek, ondertekend en gedateerd, te sturen naar info@tjobs.eu, of per aangetekende post naar Tjobs.eu Grevensweg 9 8085PZ Doornspijk. Als een van de gegevens niet correct is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Het dekkingsgebied voor de beveiliging van persoonsgegevens. De vertrouwelijkheidsovereenkomst voor het beveiligingsbeleid van de bescherming van persoonsgegevens heeft betrekking op de manier waarop de persoonsgegevens worden beheerd, verwijzend naar die informatie wanneer u wordt gevraagd om Tjobs.eu te gebruiken. We hebben ook rekening gehouden met de informatie die een bedrijf gebruikt bij het openen van Tjobs.eu.
Algemene informatie verwerkt door Tjobs.eu
Voor sommige Tjobs.eu-services moet u op de websites persoonlijke informatie verstrekken, zoals: uw naam, uw adres, uw e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, informatie voor het factureren van de services en andere informatie om u te identificeren als een gebruiker. In sommige delen van de platforms verwerkt of verwerkt Tjobs.eu demografische informatie zonder u rechtstreeks te identificeren, zoals postcode, leeftijd, geslacht, interesses. We kunnen alle bovenstaande informatie verzamelen. Tjobs.eu gebruikt de informatie - details die u verstrekt voor het registreren en leveren van de diensten op onze platforms, zodat u toegang krijgt, om het doel waarvoor u het platform betrad te bereiken en om de Tjobs.eu-services waarvoor u rechtstreeks bent te verbeteren geïnteresseerd in.
Algemene informatie over subverwerkers
Voor het uitvoeren van de Diensten maakt Tjobs.eu gebruik van diensten van derden. Tjobs.eu publiceert de Subverwerkers en houdt de lijst te allen tijde up-to-date. Hieronder vindt u het overzicht van de Subverwerker. - Hetzner Online GmbH (Gunzenhausen, Germany) - SendInBlue (Paris, France)
Het verstrekken van de persoonlijke gegevens in de gebieden / openbare platforms van Tjobs.eu
De informatie die door gebruikers in de openbare ruimtes van Tjobs.eu wordt geplaatst, zoals forums, chats, discussielijsten, kan worden gekopieerd en verwerkt door derden, voor wie Tjobs.eu geen controle heeft. Tjobs.eu kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat derden de door u verstrekte of ter beschikking gestelde informatie gebruiken in de openbare ruimtes van Tjobs.eu.
Verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens door Tjobs.eu
We gebruiken de informatie die wordt verstrekt op de Tjobs.eu-platforms, ongeacht of deze persoonlijk, demografisch, collectief of technisch zijn, voor het beheer van uw accounts, voor het oplossen van uw vragen, voor het verbeteren van onze platforms, voor het verkrijgen van uw feedback om te vergroten de kwaliteit van producten en diensten. Het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door Tjobs.eu volgens de wettelijke beperkingen met betrekking tot de persoonlijke bescherming met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en de overdracht ervan.
Onthullen en afleveren van de persoonsgegevens
Tjobs.eu kan uw persoonsgegevens in de volgende gevallen overdragen: 1. Met uw toestemming. 2. Als de informatie nodig is voor het verzenden van feedback met betrekking tot de diensten en producten die u hebt aangevraagd. 3. Als de informatie nodig is voor klanten om de door u gevraagde producten te verbeteren of te vergemakkelijken. De partnerbedrijven hebben het recht om uw gegevens alleen te gebruiken als u om hun hulp heeft gevraagd. 4. We kunnen de persoonsgegevens doorgeven aan de openbare autoriteiten of instellingen in overeenstemming met de wettelijke vereisten of de goede trouw als: 4.1. Het is wettelijk verplicht. 4.2. Beschermt de belangen van Tjobs.eu of haar partners. 4.3. Voorkomt een misdaad of beschermt de nationale veiligheid. 4.4. Beschermt uw veiligheid of de openbare veiligheid. 4.5. Als de informatie nodig is voor het oplossen van situaties zoals: wanneer uw activiteiten in strijd zijn met de Tjobs.eu-voorwaarden of de productspecifieke voorwaarden als Tjobs.eu geheel of gedeeltelijk wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf en de database-eigenaar wordt gewijzigd in de nieuwe operator. Indien Tjobs.eu, al dan niet vrijwillig, failliet gaat via de bijzondere administrateur, vereffenaar of de koper, kan de database worden verkocht of overgedragen.
Profielen
U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijk profiel in onze database te uploaden. Derden (instellingen die de Tjobs.eu-diensten nodig hebben voor het zoeken naar profielen) met geautoriseerde toegang tot onze database kunnen mogelijk toegang krijgen tot uw profiel. Indien overwogen, kunnen deze uw contactgegevens ontgrendelen en wordt u mogelijk door hen benaderd. We proberen de toegang tot onze database alleen te beperken tot de werkgevers, de uitzend- of aanwervingsbureaus, de aanwervers en, in voorkomend geval, de wet, de nationale veiligheidsorganisatie. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren, kunnen we niet garanderen dat derden toegang hebben tot uw profiel. Tjobs.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de profielen, zolang deze in onze database zijn geregistreerd. U kunt uw profiel op elk moment uit onze database verwijderen door naar uw account (Mijn account-sectie) te gaan en de instructies voor het verwijderen van een account te volgen. Uw profiel kan zich nog steeds in databases van derden bevinden, als de derden een kopie van uw profiel of onze database hebben gekocht of als de derden een wettelijk recht hebben gekregen om toegang te krijgen tot onze database. We kunnen onder geen enkele omstandigheid betrouwbaar worden gehouden voor deze procedure voor het opslaan van uw profiel. Als u post namens een andere persoon, is het wettelijk bindend dat u de acceptatie van de respectieve persoon voor deze activiteit heeft ontvangen. Tjobs.eu geeft u het recht om de geregistreerde contactgegevens, uw interesses en ook de nieuwe informatie die u ontvangt met betrekking tot de producten en diensten die we lanceren te wijzigen. U kunt de operator ook op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen.
Data Veiligheid
Voor uw veiligheid en vertrouwelijkheid is het Tjobs.eu-account beveiligd met een wachtwoord.
Feedback
Tjobs.eu biedt u de tools om opmerkingen, vragen of suggesties te ontvangen. Alle informatie die via de contactformulieren wordt verzonden, wordt gebruikt met inachtneming van uw rechten op vertrouwelijkheid en privé imago.
Wijzigingen van het vertrouwelijkheidsbeleid
Wanneer we dat nodig achten, kunnen de vertrouwelijkheid regels veranderen; die wijzigingen zullen op deze pagina worden gepresenteerd, zodat u de updates kunt krijgen met betrekking tot de soorten informatie die we verzamelen en de manier waarop we deze gebruiken. Voor vragen over ons vertrouwelijkheidsbeleid kunt u ons schrijven op info@tjobs.eu. Geen enkel deel van de informatie die op Tjobs.eu wordt gepubliceerd, kan worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.