Deze website maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van deze website gaat u akkoord met de privacy statement uit onze gebruikersovereenkomst. OK MEER INFORMATIE
Gebruikersvoorwaarden
Algemene voorwaarden Tjobs.eu
De volgende definities zijn van toepassing:
1. "Bedrijf" betekent het de klant of de klantorganisatie die optreedt als uitzend-, uitzend-, uitzend- of recruitmentbedrijf en dat een account heeft aangemaakt bij Tjobs.eu.eu om de Diensten te gebruiken. 2. "Kandidaat" betekent een gebruiker die een account heeft aangemaakt bij Tjobs.eu om Profile Updates te ontvangen, om te solliciteren op vacatures en om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een bij Tjobs.eu geregistreerd Bedrijf. 3. "Contract" betekent de Algemene Voorwaarden en de afzonderlijke Diensten, voor de specifieke dienst die door het Bedrijf wordt gekozen. 4. "Aanvangsdatum" betekent de datum voor de aanvang van de Services zoals uiteengezet in de Serviceovereenkomst of Orderbevestiging. 5. "Orderbevestiging" betekent, in het geval van bestellingen, de bevestiging van aankoop op de Website van een of meer van de Diensten; en in het geval van bestellingen via het Tjobs.eu-verkoopteam, het door het bedrijf ondertekende formulier waarin de details en prijzen van de door het bedrijf bestelde diensten worden bevestigd. 6. "Diensten" betekent de Platform diensten aangeboden door Tjobs.eu. 7. "Tjobs.eu" betekent Tjobs Europe BV of een van de bedrijven binnen de Groep, handelend via Tjobs.eu en elk ander platform dat wordt beheerd door het bovengenoemde bedrijf/de bedrijven. 8. "Tjobs Europe BV" is een verzameling van moeder- en dochterondernemingen die als een enkele economische entiteit functioneren of zich bezighouden met totaal verschillende bedrijven, via een gemeenschappelijke bron van controle. 9. "Algemene voorwaarden" betekent deze algemene voorwaarden. 10. "Website" betekent www.Tjobs.eu en/of enig ander platform beheerd door Tjobs.eu, en omvat zonder beperking de inhoud, databases, software, code en afbeeldingen.
De volgende Diensten zijn beschikbaar op Tjobs.eu via de Website:
A. Exclusieve toegang (EA)
Er kan gebruik worden gemaakt van een dienst waarbij de vacatures van het bedrijf een grotere bekendheid krijgen in vacatures en matching-criteria voor sollicitanten. Voor alle duidelijkheid: vacatures met exclusieve toegang worden niet doorgeschoven na de einddatum van het contract. Elke Exclusieve Toegang-vacature die live op de site staat, blijft live tot de vervaldatum of tot het bedrijf deze verwijdert.
B. Social media-promoties (SMP)
Social Media-promoties omvatten campagnebeheer, terwijl Tjobs.eu de vacature van het Bedrijf promoot op de beschikbare media kanalen van Tjobs.eu. Het Bedrijf vraagt een Social media actie aan door middel van een pro forma factuur en zodra het Bedrijf de betaling heeft afgerond, gaat de actie in.
C. ReadyToWork kandidaten (RTW)
De status van de RTW kandidaat kan worden ingesteld door elke kandidaat die een profiel heeft op Tjobs.eu. RTW-kandidaten hebben een profiel geüpload op Tjobs.eu en zijn actief op zoek naar een baan. RTW - kandidaten hebben geïnformeerde toestemming voor het delen van hun contactgegevens met het bedrijf. De RTW - kandidaten kunnen worden ontgrendeld door een pro forma factuur aan te vragen de ontgrendeling van contactgegevens.
Contractuele regels
1. Tjobs.eu zal de Diensten leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Bedrijven moeten een account aanmaken bij Tjobs.eu om toegang te krijgen tot de Diensten. De Diensten vormen geen aanbod van het gebruikersaccount op Tjobs.eu, en Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren de Diensten aan een Bedrijf aan te bieden. 2. Een juridisch bindend contract tussen Tjobs.eu en het Bedrijf, bestaande uit deze Algemene Voorwaarden en de Orderbevestiging, komt tot stand wanneer (i) in het geval van online bestellingen, een bevestiging van de aankoop van Diensten via de Website of ( ii) in het geval van bestellingen via het Tjobs.eu-verkoopteam, Tjobs.eu de ingevulde Orderbevestiging van het Bedrijf heeft ontvangen. Het bedrijf accepteert dat een dergelijk contract afhankelijk is van het slagen van het krediet controle van Tjobs.eu. 3. Tjobs.eu voert de Diensten uit met behulp van informatie en criteria die door het Bedrijf worden verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. 4. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om geen materiaal in te dienen dat illegaal, lasterlijk, beledigend, frauduleus, gewelddadig, discriminerend, obsceen of seksueel is, voor opname in een vacature, de contactgegevens en het Recruiter profiel, of iets dat op de Website verschijnt. expliciet of die een negatieve invloed kan hebben op Tjobs.eu of de reputatie van Tjobs.eu 5. Voor alle betaalde Diensten zal Tjobs.eu een factuur indienen bij het Bedrijf. Voor alle duidelijkheid: het Bedrijf blijft aansprakelijk voor de betaling van alle overeengekomen Tjobs.eu-diensten, ook al zijn dergelijke diensten opgeschort of beëindigd. 6. Op de betalingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 7. Tjobs.eu kan, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd een van de Diensten toevoegen, wijzigen of beëindigen. Dit heeft echter geen invloed op een Orderbevestiging die is overeengekomen voorafgaand aan een wijziging of intrekking van de relevante Dienst. 8. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om de Tarieven en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, op voorwaarde dat geen wijziging met terugwerkende kracht zal zijn. 9. Zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel, kan Tjobs.eu het account van het Bedrijf en een of alle contracten en Diensten met onmiddellijke ingang beëindigen in het geval van materiële of aanhoudende schending van deze Voorwaarden door het Bedrijf of als Tjobs.eu redelijke gronden heeft om van mening zijn dat de Vennootschap haar schulden niet kan of wil betalen. 10. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een account op elk moment en zonder reden te sluiten. Voorbeelden van accounts die kunnen worden gesloten, zijn onder meer: 10.1. Bedrijven die geen volledige of nauwkeurige contact- of bedrijfsinformatie hebben verstrekt. 10.2. Bedrijven waarvan Tjobs.eu meent dat ze ongepast of illegaal handelen. 10.3. Bedrijven die de Website gebruiken om reclame te maken voor andere websites, diensten, bedrijven en/of zakelijke kansen in enig deel van de vacature of op enig deel van de site, anders dan toegestaan. 10.4. Bedrijven die het krediet controle niet doorstaan, of die in gebreke blijven bij de betaling. 10.5 Bedrijven die op onredelijke wijze gebruik maken van de Diensten, zoals Tjobs.eu vindt. 11. Het Bedrijf stemt ermee in de Website en de Diensten te gebruiken in "goed vertrouwen", dwz om authentieke, onpartijdige en unieke vacatures van redelijke kwaliteit te plaatsen, die zowel adequate als nauwkeurige vacaturedetails bevatten. Het Bedrijf stemt er ook mee in dat elk misbruik van de Diensten, Website of deze Voorwaarden ertoe kan leiden dat de toegang van het Bedrijf tot de Diensten wordt verwijderd en dat zijn account wordt beëindigd. 12. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en/of de Website blijven berusten bij Tjobs.eu of een derde partij van wie dergelijke rechten zijn gelicentieerd. Het bedrijf zal geen materiaal reproduceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, publiceren, verzenden, distribueren of op enigerlei wijze commercieel exploiteren van materiaal dat onderworpen is aan dergelijke intellectuele eigendomsrechten. 13. Tjobs.eu kan niet garanderen dat (i) de Website en/of de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn; (ii) de Website vrij zal zijn van fouten, virussen en/of andere schadelijke applicaties; en (iii) de Services zullen alle toepassingen, reacties of resultaten genereren. Tjobs.eu zal deze Voorwaarden niet schenden als gebeurtenissen buiten haar redelijke controle Tjobs.eu ervan weerhouden de Diensten uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om hun computers te beschermen tegen virussen en malware. 14. Deze Voorwaarden en, indien van toepassing, de Orderbevestiging bevatten de volledige overeenkomst en afspraak tussen Tjobs.eu en het Bedrijf. Het bedrijf erkent dat het niet heeft vertrouwd op enige verklaring van Tjobs.eu bij het aangaan van dit contract, maar niets in deze clausule sluit enige aansprakelijkheid uit voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. Voor zover toegestaan door de wet, zijn alle voorwaarden die door de wet of de statuten worden geïmpliceerd, uitgesloten. 15. In het geval dat het Bedrijf om welke reden dan ook een claim indient tegen Tjobs.eu, zal de aansprakelijkheid (indien van toepassing) van Tjobs.eu de door het Bedrijf betaalde of te betalen prijs voor de Diensten niet overschrijden. Tjobs.eu is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg-, indirecte of bijzondere verliezen die ontstaan of voor enig verlies van winst, inkomsten, rente, goodwill, zaken en/of besparingen (direct of indirect). Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een uitsluiting van de aansprakelijkheid van Tjobs.eu voor overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. 16. Indien een clausule of een deel van een clausule ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules of delen. 17. Kennisgevingen aan Tjobs.eu worden per e-mail verzonden naar info@tjobs.eu.eu en kennisgevingen aan het Bedrijf worden per e-mail verzonden naar het adres dat is opgegeven bij het aanmaken van het account van het Bedrijf. 18. Tjobs.eu zal van tijd tot tijd contact opnemen met Bedrijven om de service die ze ontvangen te evalueren en ook om Diensten en producten te promoten. Tjobs.eu monitort van tijd tot tijd de kwaliteit van vacatures om kandidaten beter van dienst te kunnen zijn. 19. Het bedrijf verbindt zich ertoe geen werknemer van Tjobs.eu of een lid van de Tjobs.eu Group te vragen, of te trachten te werven, voor een dienstverband of engagement met zichzelf of een gelieerd bedrijf of organisatie. Schending van deze clausule is een wezenlijke inbreuk en geeft Tjobs.eu het recht, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen die het kan hebben, om het account en de Diensten van het Bedrijf onmiddellijk te beëindigen. Het Bedrijf heeft niet het recht om een claim of gerechtelijke procedure in te leiden met betrekking tot enige restitutie of andere terugbetaling, ontstaan 3 jaar na de datum waarop het recht op dergelijke terugbetaling of terugbetaling is ontstaan. Voor alle duidelijkheid: de Website voorwaarden zijn van toepassing naast de bovenstaande Algemene Voorwaarden. 20. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Zutphen (Gelderland, Nederland).
Profiel zoeken - Vacatures
1. Door een vacature op de Website in te dienen, geeft het Bedrijf Tjob.eu toestemming om een dergelijke vacature te plaatsen en kandidaten in te dienen die door Tjobs.eu zijn gerangschikt in overeenstemming met de criteria van het Bedrijf (indien van toepassing). 2. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor de inhoud van de vacature en zal Tjobs.eu vrijwaren tegen elke claim, verlies, aansprakelijkheid, kosten en/of schade ("Verlies") in verband daarmee. 3. Het Bedrijf zal in de functieomschrijving alle informatie opnemen die vereist is door het Nederlandse toepasselijke recht of het nationale/internationale recht (afhankelijk van zijn wettelijke woonplaats) en ten minste de volgende informatie: 3.1. Alle kwalificaties en/of autorisatie vereist door de wet of een of door een relevante beroepsorganisatie. 3.2. Als het loon is inbegrepen, moet de functiebeschrijving ook de aard van het werk, de locatie, minimale ervaring, opleiding en/of kwalificaties bevatten die een sollicitant nodig heeft om een dergelijk loon te ontvangen. 3.3. De antwoorden van sollicitanten worden door Tjobs.eu via e-mail op de hoogte gebracht, onder voorbehoud van filtering en rangschikking. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het verifiëren van de informatie in de antwoorden van sollicitanten en Tjobs.eu aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een dergelijke sollicitatie. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het Bedrijf verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit, geschiktheid om te werken, ervaring, opleiding, kwalificaties en autorisatie van de sollicitant, vereist door het Bedrijf, de wet of een relevante beroepsorganisatie voor de vacature. 3.4. Alle en alle daaropvolgende transacties tussen het Bedrijf en een sollicitant in verband met de reactie van de sollicitanten op de vacature vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf, en Tjobs.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daarmee. Het Bedrijf vrijwaart Tjobs.eu voor alle Verliezen in verband daarmee. 3.5. Het bedrijf zal alle toepasselijke wetten naleven, inclusief maar niet beperkt tot: de Algemene wet op de gegevensbescherming, gelijkheid en bescherming van de Europese burgers die in het buitenland werken. Door een vacature op de Website in te dienen, bevestigt het Bedrijf daarmee dat de inhoud van de vacature voldoet aan de relevante regelgeving inzake Gelijkheid en Mensenrechten. Het Bedrijf vrijwaart Tjobs.eu tegen eventuele Verliezen in verband daarmee. 3.6. Het Bedrijf, indien een uitzendbureau de bepalingen van de Wet en/of enige andere relevante regelgeving (“de Regels”) zal naleven met betrekking tot alle vacatures die op de website van Tjobs.eu zijn geplaatst, communicatie met sollicitanten en het management van sollicitanten. Het Bedrijf vrijwaart Tjobs.eu tegen eventuele Verliezen in verband met de naleving van wet- en regelgeving. 3.7. Het Bedrijf plaatst geen vacature indien: 1. er een risico bestaat voor de gezondheid en veiligheid van een sollicitant op de locatie waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, tenzij het Bedrijf zich ertoe verbindt de kandidaten op de hoogte te stellen van dergelijke risico's en de genomen maatregelen om dergelijke risico's te voorkomen of te beheersen, of 2. de rol omvat het werken met kwetsbare personen, inclusief maar niet beperkt tot personen onder de 18 jaar of personen die zorg en aandacht nodig hebben vanwege ouderdom, handicap of andere omstandigheden, tenzij het Bedrijf zich ertoe verbindt , met betrekking tot de te plaatsen kandidaat: (i) het verkrijgen van kopieën van alle relevante kwalificaties of machtigingen van de kandidaat; (ii) om twee referenties te verkrijgen van personen die geen familie zijn van de kandidaat; en (iii) om alle andere redelijkerwijs haalbare stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het naleven van alle relevante wetten, gedragscodes en richtlijnen die zijn uitgevaardigd door relevante autoriteiten, om te bevestigen dat de kandidaat niet ongeschikt is voor de betreffende functie. 3.8. Het Bedrijf aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle schade die het kan lijden of oploopt met betrekking tot de indienstneming van een sollicitant en zal Tjobs.eu vrijwaren tegen eventuele verliezen in verband daarmee. Het Bedrijf zal alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat het niet schadelijk is voor de belangen van de sollicitant die het voornemens is (indien aanwezig) in dienst te nemen om voor het Bedrijf te werken in de geplaatste vacature. 3.9. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een vacature op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verwijderen. Voorbeelden van vacatures die kunnen worden verwijderd zijn onder meer: vacatures die Tjobs.eu als illegaal, ongepast of frauduleus beschouwt vacatures die direct of indirect sollicitatie- of registratiekosten vragen of eisen die reclame maken voor franchise, piramide, netwerkmarketing of -rich-quick-schema's die zonder onderscheid zijn gepost of gedupliceerd in meerdere sectoren die websites, diensten, bedrijven, zakelijke kansen en/of contactgegevens adverteren. die van bedrijven die personeel werven van een lid van de Tjobs.eu-groep 3.10. Voor alle duidelijkheid: de kosten voor sociale media-promotie worden niet terugbetaald. 3.11. Gratis vacatures in het kader van de gratis proefperiode worden toegewezen aan het bedrijf als (zakelijke) recruiter, in plaats van aan individuele gebruikers of eindgebruikers, en kunnen alleen op zakelijke e-mailaccounts worden aangemaakt. 3.12. Het Bedrijf zal geen vacatures doorverkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tjobs.eu. 3.13. Toegang tot het zoeken naar profielen kan alleen worden gebruikt voor werving doeleinden. Het gebruik van Profile Search voor marketingdoeleinden of directe verkoop aan kandidaten is verboden en zal resulteren in de opschorting van het account.
Exclusieve toegang (EA)
Met EA krijgt het bedrijf Premium vacatures op Tjobs.eu. EA omvat ook Profiel Update Verzoeken die naar individuele kandidaten worden gestuurd. Alle voordelen zijn beschikbaar tijdens de abonnementsperiode, afhankelijk van het gekozen type abonnement. EA omvat één Social Media Promotie per maand, waarvoor u gedurende de looptijd van uw EA-abonnement wordt gefactureerd. Uw aankoop kan onderhevig zijn aan wisselkoerskosten of prijsverschillen op basis van locatie (bijv. wisselkoersen). U geeft ons toestemming om uw betaalmethode te blijven factureren, zelfs nadat deze is verlopen, om onderbrekingen in uw service (zoals abonnementen) te voorkomen en om gemakkelijke betaling voor nieuwe services te vergemakkelijken. U moet ons betalen voor toepasselijke vergoedingen en belastingen, tenzij u EA opzegt, in welk geval u ermee instemt deze vergoedingen te betalen tot het einde van de toepasselijke abonnementsperiode. Je kunt je EA op elk moment annuleren via het gedeelte Instellingen in je account. Belastingen worden berekend op basis van de factuurgegevens die u ons verstrekt op het moment van aankoop. Voor de betaalde diensten ontvang je een kopie van je pro forma factuur en de fiscale factuur (die tevens het betalingsbewijs is) via je accountinstellingen en met de e-mail die je hebt geregistreerd. Om EA te activeren, heeft Tjobs.eu een ondertekende verwerkersovereenkomst en de contactgegevens ontvangen van het bedrijf.
Inzicht in uw rechten en verantwoordelijkheden als gebruiker van Tjobs.eu
Gebruiksvoorwaarden
Deze pagina vermeldt de Gebruiksvoorwaarden ("Algemene voorwaarden") waaronder u ("U") de Tjobs.eu-sites en de geleverde Diensten (elk zoals hieronder gedefinieerd) mag gebruiken. Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en het bedrijf Tjobs.eu dat de website beheert voor het land waarin u woont of waarin het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft ("Tjobs.eu"), en wordt geacht door u te zijn aanvaard elke keer dat u het gebruikt of opent elke Tjobs.eu-site of Tjobs.eu-services. Als u de hier vermelde voorwaarden niet accepteert, mag u de Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-diensten niet gebruiken. De Tjobs.eu-sites worden gedefinieerd als alle websites die onder controle staan van Tjobs.eu, gedeeltelijk of anderszins (inclusief, maar niet beperkt tot, Tjobs.eu.eu en elke andere website van waaruit deze gebruiksvoorwaarden zijn geopend) en omvatten de Tjobs.eu Diensten. De Tjobs.eu-diensten worden gedefinieerd als de toepassingen en diensten die door Tjobs.eu worden aangeboden, inclusief een online dienst om vacatures te plaatsen en te zoeken en met inbegrip van alle toepassingen die toegankelijk zijn via Facebook en/of een mobiele of andere interface die u toegang geeft tot een dergelijke toepassing (gezamenlijk "Tjobs.eu-diensten"). De Tjobs.eu-sites stellen Gebruikers ook in staat om individuele profielen aan te maken, die persoonlijke informatie ("Profielen") kunnen bevatten, en om deze Profielen, of aspecten daarvan, openbaar te maken. Daarnaast kan Tjobs.eu informatie over u verzamelen van openbaar beschikbare websites en deze informatie gebruiken om een profiel aan te maken of toe te voegen aan een bestaand profiel. Tjobs.eu kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door een bijgewerkte versie op deze webpagina te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele voorwaarden te bekijken, aangezien deze bindend voor u zijn. Voor gebruikers die deze Voorwaarden schenden, kan hun toegang tot en gebruik van de Tjobs.eu-sites worden opgeschort of beëindigd, naar goeddunken van Tjobs.eu. U moet 14 jaar of ouder zijn om een Tjobs.eu-site op welke manier dan ook te bezoeken of te gebruiken, en, als u jonger bent dan 18 of de meerderjarige leeftijd zoals gedefinieerd in uw rechtsgebied, moet u alle Tjobs gebruiken .eu-site onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of andere verantwoordelijke volwassene. U mag de inhoud of profielen van Tjobs.eu niet gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) krediet of verzekering voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden; (b) werkgelegenheid; of (c) een vergunning of voordeel van de overheid. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de standaard van de website hoog blijft en de continuïteit ervan te handhaven, is internet geen inherent stabiel medium en kunnen er op elk moment fouten, weglatingen, service onderbrekingen en vertragingen optreden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke fouten, weglatingen, onderbrekingen of vertragingen of enige doorlopende verplichting of verantwoordelijkheid om de Website (of een bepaald deel ervan) te exploiteren of om de op de Website aangeboden dienst te verlenen. We kunnen de specificatie van deze site van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
1. Gebruik van Tjobs.eu-inhoud
De inhoud van de Tjobs.eu-sites, zoals ontwerpen, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, video, informatie, logo's, knoppictogrammen, software, audiobestanden en andere Tjobs.eu-inhoud (gezamenlijk, " Tjobs.eu Content"), zijn beschermd onder auteursrecht, merkenrecht en andere wetten. Alle inhoud van Tjobs.eu is eigendom van Tjobs.eu of haar licentiegevers. De compilatie (d.w.z. het verzamelen, rangschikken en samenstellen) van alle inhoud op de Tjobs.eu-sites is het exclusieve eigendom van Tjobs.eu en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud van Tjobs.eu kan in strijd zijn met deze wetten en/of toepasselijke communicatievoorschriften en statuten, en is ten strengste verboden. U moet alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en andere eigendoms vermeldingen in de originele Tjobs.eu-inhoud behouden op elke geautoriseerde kopie die u van de Tjobs.eu-inhoud maakt. Elke code die Tjobs.eu maakt om Tjobs.eu-inhoud of de pagina's die deel uitmaken van een Tjobs.eu-site te genereren of weer te geven, is ook beschermd door het auteursrecht van Tjobs.eu en u mag dergelijke code niet kopiëren of aanpassen. U stemt ermee in de Tjobs.eu-inhoud niet te verkopen of te wijzigen of de Tjobs.eu-inhoud op enigerlei wijze te reproduceren, weer te geven, openbaar uit te voeren, te distribueren of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, in verband met producten of diensten die niet die van de Tjobs.eu-sites, op een andere manier die verwarring kan veroorzaken bij consumenten, die Tjobs.eu of zijn licentiegevers in diskrediet brengt of in diskrediet brengt, die de kracht van Tjobs.eu of zijn licentiegevers afzwakt, of die op een andere manier inbreuk maakt op Tjobs. eu of de intellectuele eigendomsrechten van haar licentiegever. U stemt er verder mee in om op geen enkele andere manier de inhoud van Tjobs.eu te misbruiken. Elke code die Tjobs.eu maakt om inhoud van Tjobs.eu of de pagina's waaruit een Applicatie of Dienst bestaat te genereren of weer te geven, is ook beschermd door het auteursrecht van Tjobs.eu en u mag dergelijke code niet kopiëren of aanpassen.
2. Gebruik van de Tjobs.eu-platformdiensten
De vacatures, profielendatabase ("Tjobs.eu-profielendatabase") en andere functies van de Tjobs.eu-sites mogen alleen worden gebruikt door personen die werk en/of loopbaaninformatie zoeken en door rekrutering agentschappen of uitzendbureaus op zoek naar kandidaten/werknemers. Uw gebruik van de Tjobs.eu-diensten is ook onderworpen aan eventuele andere contracten die u met Tjobs.eu heeft. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en een contract dat u heeft met Tjobs.eu, prevaleren de voorwaarden van uw contract. De term "post" zoals hierin gebruikt, betekent informatie die u indient, publiceert of weergeeft op een Tjobs.eu-site. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account, profiel en wachtwoorden, indien van toepassing. U mag uw wachtwoord of andere accounttoegang gegevens niet delen met andere partijen, tijdelijk of permanent, en u bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, al dan niet door u geautoriseerd. U stemt ermee in om Tjobs.eu onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account, profiel of wachtwoord. Alle Tjobs.eu-gebruikers stemmen ermee in om niet: (a) materiaal, inclusief maar niet beperkt tot Tjobs.eu-inhoud, te verzenden, posten, distribueren, opslaan of vernietigen in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot wet- of regelgeving met betrekking tot de verzameling, verwerking of overdracht van persoonlijke informatie, of in strijd met het privacybeleid van Tjobs.eu; (b) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van een Tjobs.eu-site legt; (c) een ander apparaat gebruiken om door Tjobs.eu-sites te navigeren of te zoeken, met uitzondering van de tools die beschikbaar zijn op de Site, algemeen beschikbare browsers van derden of andere tools die zijn goedgekeurd door Tjobs.eu; (d) data mining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken; (e) de beveiliging van een Tjobs.eu-site schenden of proberen te schenden, inclusief pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatie maatregelen te schenden; (f) het vervalsen van een TCP/IP-pakket header of een deel van de header informatie in een e-mail of nieuwsgroep post; (g) delen van Tjobs.eu-sites reverse-engineeren of decompileren; (h) de Tjobs.eu-inhoud of informatie die beschikbaar is op alle Tjobs.eu-sites, op welke manier dan ook, samenvoegen, kopiëren of dupliceren, inclusief verlopen vacatures, anders dan toegestaan door deze voorwaarden; (i) frame of link naar enige Tjobs.eu-inhoud of informatie die beschikbaar is op enige Tjobs.eu-sites, tenzij toegestaan door deze voorwaarden; (j) inhoud of materiaal te plaatsen die valse of misleidende informatie of illegale activiteiten promoot of onderschrijft, of educatieve informatie onderschrijft of verschaft over illegale activiteiten of andere activiteiten die verboden zijn door deze Voorwaarden, zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, het verstrekken van of het creëren van computervirussen of piraterij media; (k) een profiel of Profiel plaatsen of solliciteren voor een baan namens een andere partij (met uitzondering van de Passieve profielen en de Ready2Work-kandidaten, als zodanig geregistreerd door Bureaus); (l) elk contact van een agentschap met een agent, agentschap of andere derde partij uitstellen; (m) meer dan één kopie van hetzelfde profiel tegelijkertijd openbaar maken; (n) eventuele inloggegevens voor Tjobs.eu-sites met een derde partij delen; (o) toegang tot gegevens die niet voor u bestemd zijn of inloggen op een server of account waartoe u geen toegang heeft; (p) onvolledige, valse of onnauwkeurige biografische informatie of informatie die niet van u is, plaatsen of indienen op een Tjobs.eu-site; (q) inhoud plaatsen die pagina's met beperkte of alleen wachtwoord toegang of verborgen pagina's of afbeeldingen bevat; (r) wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers vragen; (s) materiaal dat door een andere persoon of entiteit is geplaatst, verwijderen of wijzigen; (t) lastigvallen, aanzetten tot intimidatie of pleiten voor intimidatie van een groep, bedrijf of individu; (u) ongevraagde post of e-mail sturen, ongevraagd telefoneren of ongevraagde faxen sturen waarin reclame wordt gemaakt voor producten of diensten aan een Gebruiker, of contact opnemen met gebruikers die specifiek hebben verzocht niet door u gecontacteerd te worden; (v) proberen de service aan een Gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van het verzenden van een virus naar een Tjobs.eu-site, overbelasting, "flooding", "spamming", "mailbombing" of "crashen" "; (w) een illegale of ongeoorloofde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk van een andere persoon promoten of goedkeuren, bijvoorbeeld door illegale computerprogramma's of links ernaar te verstrekken of beschikbaar te stellen, informatie te verstrekken of beschikbaar te stellen om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiliging apparatuur te omzeilen, of het beschikbaar stellen van illegale muziek of andere media of links naar illegale muziek of andere mediabestanden; (x) de Tjobs.eu-diensten gebruiken voor enig onwettig doel of enige illegale activiteit, of inhoud, profiel of vacature plaatsen of indienen die lasterlijk, lasterlijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, hatelijk is , racistisch, discriminerend, dreigend van aard of waarschijnlijk ergernis, ongemak, schaamte of angst veroorzaken of intimidatie kunnen veroorzaken voor een persoon of links bevatten naar pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook, zoals bepaald door Tjobs.eu's goeddunken . Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Tjobs.eu zal voorvallen onderzoeken waarbij dergelijke schendingen mogelijk betrokken zijn en kan wetshandhavingsinstanties betrekken en samenwerken met de vervolging van Gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen. Voor de bedrijven met fiscale woonplaats in een EU-lidstaat, anders dan de fiscale woonplaats van de eigenaar van de Tjobs.eu-site, wordt een btw-registratiecode (btw) uitgevoerd op de VIES-website (http://ec.europa. eu/taxation_customs/vies/). Als de btw-code als geldig wordt beschouwd, worden de diensten zonder btw gefactureerd. Indien de btw-code als ongeldig wordt beschouwd, worden de diensten gefactureerd met 21% btw (het btw-tarief in Nederland). Neem contact met ons op via info@tjobs.eu voor eventuele mismatches met betrekking tot de btw-registratie en de facturering. Ook moeten de leveranciers die geld ontvangen van Tjobs.eu, waarvan de fiscale woonplaats verschilt van de fiscale woonplaats van de eigenaar van de Tjobs.eu-site, een belasting certificaat overleggen met vermelding van het fiscale woonland, om dubbele belastingheffing te voorkomen. Indien de Leverancier het betreffende Belastingcertificaat niet overlegt, zal Tjobs.eu de factuur betalen met aftrek van de inkomstenbelasting. Voor deze categorie van belastingplichtigen zal Tjobs.eu op verzoek een brief verstrekken met vermelding van het belastingbedrag dat in het afgelopen fiscale jaar is betaald, dat een fiscaal tegoed moet vertegenwoordigen in het fiscale woonland van de Leverancier.
3. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op geregistreerde recruiters
Het bedrijf is als enige verantwoordelijk voor hun plaatsingen op Tjobs.eu-sites. Tjobs.eu mag niet worden beschouwd als een bureau met betrekking tot uw gebruik van Tjobs.eu-sites en Tjobs.eu is niet verantwoordelijk voor beslissingen over tewerkstelling, om welke reden dan ook, genomen door een entiteit die vacatures op Tjobs.eu sites plaatst. U begrijpt en erkent dat als u het account van uw bedrijf annuleert of het account van uw bureau wordt beëindigd, al uw accountgegevens van Tjobs.eu, inclusief profielen die zijn geüpload als privé netwerkcontacten, worden gemarkeerd als verwijderd in de databases van Tjobs.eu. Informatie kan nog enige tijd beschikbaar blijven vanwege vertragingen bij het verspreiden van dergelijke verwijdering via de webservers van Tjobs.eu. Om onze Gebruikers te beschermen tegen commerciële advertenties of verzoeken, behoudt Tjobs.eu zich het recht voor om het aantal e-mails dat een bureau naar Gebruikers mag sturen te beperken tot een aantal dat Tjobs.eu naar eigen goeddunken passend acht. U zult alle Tjobs.eu-diensten gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- en gegevensbescherming wetten en handelen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Vacatures
Een vacature mag geen: (a) hyperlinks bevatten, anders dan die specifiek door Tjobs.eu zijn toegestaan; (b) misleidende, onleesbare of "verborgen" trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature, zoals bepaald in redelijke discretie van Tjobs.eu; (c) de namen, logo's of handelsmerken van niet-gelieerde bedrijven anders dan die van uw klant, behalve indien uitdrukkelijk overeengekomen door Tjobs.eu; (d) de namen van hogescholen, steden, staten, steden of landen die geen verband houden met de detachering; (e) meer dan één functie of functiebeschrijving, meer dan één locatie of meer dan één functiecategorie, tenzij het product dit toelaat; (f) onjuiste, valse of misleidende informatie; (g) materiaal of links naar materiaal dat mensen uitbuit op een seksuele, gewelddadige of andere manier, of persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar; (h) contactgegevens waardoor de kandidaten hun profiel naar een andere locatie dan het Tjobs.eu-platform kunnen sturen; (i) minder dan 200 tekens. U mag Uw Tjobs.eu-diensten niet gebruiken om: (a) vacatures te plaatsen op een manier die niet in overeenstemming is met uw toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, bescherming van de werkende burgers in het buitenland, gelijke kansen op werk en geschiktheidsvereisten voor werk, gegevensprivacy, gegevenstoegang en -gebruik, en intellectueel eigendom; (b) vacatures plaatsen waarvoor het staatsburgerschap van een bepaald land of een wettig permanent verblijf in een land vereist is als arbeidsvoorwaarde, tenzij anders vereist om te voldoen aan wet- en regelgeving, uitvoeringsbesluiten of nationale, federale, staats- of lokale overheidscontracten ; (c) vacatures plaatsen die een screening vereiste of -criterium bevatten in verband met een vacature, wanneer een dergelijke vereiste of dat criterium geen feitelijke en wettelijke vereiste is voor de geplaatste vacature; (d) met betrekking tot Profielen bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (i) krediet of verzekering voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden; (ii) werkgelegenheid; of (iii) een uitkering van de overheid; (e) vacatures of andere advertenties voor concurrenten van Tjobs.eu plaatsen of vacatures of andere inhoud plaatsen die links bevatten naar een site die concurreert met Tjobs.eu; (f) producten of diensten verkopen, promoten of adverteren (anders dan die gerelateerd aan de Tjobs.eu-site); (g) het plaatsen van een franchise, piramidespel, "clublidmaatschap", distributeurschap, multi-level marketing mogelijkheid of overeenkomst met vertegenwoordigersbureaus; (h) een zakelijke kans te plaatsen waarvoor een vooruitbetaling of periodieke betaling vereist is of waarvoor de aanwerving van andere leden, subdistributeurs of subagenten vereist is; (i) een zakelijke kans plaatsen die alleen commissie betaalt, tenzij de vacature duidelijk vermeldt dat de beschikbare baan alleen commissie betaalt en duidelijk het product of de dienst beschrijft die de werkzoekende zou verkopen; (j) elke mogelijkheid te promoten die geen bonafide dienstverband vertegenwoordigt, wat in het algemeen wordt aangegeven door relevante wet- of regelgeving; (k) reclame maken voor seksuele diensten of werknemers zoeken voor banen van seksuele aard; (l) verzoeken om het gebruik van menselijke lichaamsdelen of de donatie van menselijke delen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductieve diensten zoals eiceldonatie en draagmoederschap; (m) een bepaalde politieke partij, politieke agenda, politiek standpunt of onderwerp onderschrijven; (n) een bepaalde religie promoten; (o) vacatures plaatsen in landen die onderworpen zijn aan economische sancties van de internationale en/of Europese en/of Amerikaanse organisaties; (p) behalve waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, vacatures plaatsen waarvoor de sollicitant informatie moet verstrekken met betrekking tot zijn/haar (i) ras of etnische afkomst (ii) politieke overtuigingen (iii) filosofische of religieuze overtuigingen (iv) lidmaatschap van een branche verbintenis (v) lichamelijke of geestelijke gezondheid (vi) seksuele leven (vii) het plegen van strafbare feiten of procedures of (vii) leeftijd. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om vacatures of inhoud te verwijderen van alle Tjobs.eu-sites, die naar goeddunken van Tjobs.eu niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, of als er inhoud is geplaatst waarvan Tjobs.eu denkt is niet in het belang van Tjobs.eu. Als u op enig moment tijdens uw gebruik van de Tjobs.eu-diensten een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven aan Tjobs.eu of Tjobs.eu op een andere manier heeft misleid met betrekking tot de aard van uw zakelijke activiteiten, heeft Tjobs.eu redenen om uw gebruik te beëindigen van Tjobs.eu Services.
Profielendatabase
Gebruik van de Tjobs.eu-profielendatabase door een Bedrijf: u gebruikt de Tjobs.eu-profielendatabase zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden. U zult de Tjobs.eu-profielendatabase gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- en gegevensbescherming wetten, en u stemt ermee in dat u de gegevens uit de Tjobs.eu-profielendatabase niet verder aan derden bekend gemaakt, tenzij u een geautoriseerd wervingsbureau bent , uitzendbureau, uitzendbureau of andere uitzendbureau of corporate recruiter die het profiel expliciet voor arbeids doeleinden gebruikt. U zult fysieke, technische en administratieve maatregelen nemen om de gegevens die u hebt verkregen uit de Tjobs.eu-profielendatabase te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. U mag de inloggegevens van de profielendatabase met geen enkele andere partij delen. De Tjobs.eu-profielendatabase mag niet worden gebruikt: (a) voor enig ander doel dan als een bureau dat op zoek is naar werknemers, inclusief maar niet beperkt tot het adverteren van promoties, producten of diensten aan profielhouders; (b) om ongevraagde telefoontjes of faxen te doen of ongevraagde post, e-mail of nieuwsbrieven te sturen naar profielhouders of om contact op te nemen met een persoon, tenzij ze ermee hebben ingestemd om gecontacteerd te worden (indien toestemming vereist is of, indien uitdrukkelijke toestemming niet vereist is, wie heeft u niet hebben geïnformeerd dat ze niet benaderd willen worden), of (c) om kandidaten te zoeken of contact op te nemen met werkzoekenden of profielhouders met betrekking tot carrièrebeurzen en zakelijke kansen die verboden zijn door de Voorwaarden. Om een veilige en effectieve ervaring voor al onze Ondernemingen te garanderen, behoudt Tjobs.eu zich het recht voor om de hoeveelheid gegevens (inclusief profielweergaven) waartoe U in een bepaalde periode toegang heeft, te beperken. Deze limieten kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Tjobs.eu worden gewijzigd.
Profiel uploaden
U, het bedrijf, mag kandidaatprofielen verstrekken met geïnformeerde toestemming van de kandidaten. Op het moment dat je die profielen uploadt, bevestig je expliciet dat je de betreffende overeenkomst met de specifieke kandidaat hebt, op basis van de wet en vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens. Tegelijkertijd stuurt Tjobs.eu een verzoek naar de kandidaat (per e-mail of sms) voor de bevestiging van het uploaden van het profiel. Wanneer een kandidaat de upload niet bevestigt, kan het betreffende profiel niet als openbaar worden ingesteld in de Tjobs.eu-profielendatabase en blijft het privé en anoniem totdat de bevestiging van de betreffende kandidaat is ontvangen. Een profiel dat niet als openbaar is ingesteld, kan niet worden ingesteld als ReadyToWork en zal daarom niet beschikbaar zijn voor zoekresultaten of overeenkomende criteria.
4. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Kandidaten
Wanneer u zich registreert bij een van de Tjobs.eu-sites, wordt u gevraagd een account aan te maken en bepaalde informatie te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, een geldig e-mailadres (uw "gegevens"). Elk profiel dat u indient, moet nauwkeurig zijn en u, een individuele persoon, beschrijven. Het profiel vereist dat standaard velden worden ingevuld. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en nauwkeurigheid van enig profiel of materiaal dat daarin door u op de Tjobs.eu-sites is geplaatst. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om diensten van derden aan u aan te bieden op basis van de voorkeuren die u identificeert in uw registratie en op elk moment daarna of u hebt ingestemd met het ontvangen, dergelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan door Tjobs.eu of door derden. U begrijpt dat als u reageert op een verzoek tot update van een bedrijfsprofiel, uw informatie kan worden gedeeld met bedrijven op Tjobs.eu. U begrijpt en erkent dat u geen eigendomsrechten heeft op uw account en dat als u uw Tjobs.eu-account annuleert of uw Tjobs.eu-account wordt beëindigd, al uw accountgegevens van Tjobs.eu, inclusief profielen, profielen, begeleidende brieven, worden opgeslagen banen, vragenlijsten worden gemarkeerd als verwijderd in en kunnen worden verwijderd uit de databases van Tjobs.eu en worden verwijderd uit elk openbaar gedeelte van de Tjobs.eu-sites. Informatie kan nog enige tijd beschikbaar blijven vanwege vertragingen bij het verspreiden van dergelijke verwijdering via de webservers van Tjobs.eu. Bovendien kunnen derden opgeslagen kopieën van uw gegevens bewaren. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om uw account en al uw informatie te verwijderen na een aanzienlijke duur van inactiviteit. Als u deze servicevoorwaarden accepteert, betekent dit dat u het privacybeleid van Tjobs.eu als onderdeel van de servicevoorwaarden hebt gelezen.
5. Gebruikersinhoud en inzendingen
U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video's, advertenties, berichten of ander materiaal dat door U op of via een Tjobs.eu-site ( "Gebruikersinhoud") valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke Gebruikersinhoud afkomstig is. U of een externe licentiegever, indien van toepassing, behoudt alle patenten, handelsmerken en auteursrechten op alle Gebruikersinhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via Tjobs.eu en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten, voor zover van toepassing. Door Gebruikersinhoud in te dienen, te plaatsen of weer te geven op of via Tjobs.eu, verleent u Tjobs.eu een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te distribueren en te publiceren via Tjobs. .EU. Door Gebruikersinhoud in te dienen, te plaatsen of weer te geven die bedoeld is om beschikbaar te zijn voor het grote publiek, verleent u Tjobs.eu bovendien een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het reproduceren, aanpassen, distribueren en publiceren van dergelijke Gebruikersinhoud voor het doel om Tjobs.eu en haar diensten te promoten. Tjobs.eu zal dit gebruik onder licentie beëindigen binnen een commercieel redelijke periode nadat dergelijke Gebruikersinhoud van Tjobs.eu is verwijderd. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het accepteren, plaatsen, weergeven of verzenden van Gebruikersinhoud te weigeren. U verklaart en garandeert ook dat u het recht heeft om, of dat de houder van enige rechten, inclusief morele rechten op dergelijke inhoud, volledig en effectief afstand heeft gedaan van al dergelijke rechten en u geldig en onherroepelijk het recht heeft verleend om de vermelde licentie te verlenen bovenstaande. Als u Gebruikersinhoud plaatst in een openbaar gedeelte van een Tjobs.eu-site, geeft u ook elke Gebruiker toestemming om dergelijke Gebruikersinhoud voor persoonlijk gebruik te openen, weer te geven, te bekijken, op te slaan en te reproduceren. Met inachtneming van het voorgaande behoudt de eigenaar van dergelijke Gebruikersinhoud die op een Tjobs.eu-site is geplaatst, alle rechten die op dergelijke Gebruikersinhoud kunnen bestaan. Tjobs.eu kan alle Gebruikersinhoud bekijken en verwijderen die, naar eigen oordeel, deze Voorwaarden schendt, toepasselijke wetten, regels of voorschriften schendt, beledigend, storend, aanstootgevend of illegaal is, of de rechten schendt, of de veiligheid schaadt of bedreigt. van, Gebruikers van een van de Tjobs.eu-sites. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om Gebruikers te verwijderen en hun verdere toegang tot de Tjobs.eu-sites en/of het gebruik van Tjobs.eu-diensten te verhinderen wegens het schenden van de voorwaarden of toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Tjobs.eu kan elke actie ondernemen met betrekking tot Gebruikersinhoud die het naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast acht als het van mening is dat dergelijke Gebruikersinhoud aansprakelijkheid voor Tjobs.eu zou kunnen creëren, het merk of het publieke imago van Tjobs.eu zou kunnen schaden, of Tjobs zou kunnen veroorzaken. eu om Gebruikers of (geheel of gedeeltelijk) de diensten van haar ISP's of andere leveranciers te verliezen. Tjobs.eu vertegenwoordigt of garandeert niet de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van Gebruikersinhoud, afgeleide werken van Gebruikersinhoud, of enige andere communicatie die door Gebruikers is geplaatst, noch onderschrijft Tjobs.eu de meningen van Gebruikers. U erkent dat het vertrouwen op materiaal dat door andere gebruikers is geplaatst, op eigen risico is. Het volgende is een gedeeltelijke lijst van Gebruikersinhoud die verboden is op de Applicatie. De onderstaande lijst is alleen ter illustratie en is geen volledige lijst van alle verboden Gebruikersinhoud. Inhoud die: impliciet of expliciet aanstootgevend is, zoals gebruikersinhoud die racisme, onverdraagzaamheid, discriminatie, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu intimideert, onderschrijft of promoot, aanzet tot intimidatie of intimidatie van een groep of individu promoot omvat de verzending van "junkmail", "kettingbrieven" of ongevraagde massamailing, "spamming" of "phishing" bevordert of onderschrijft valse of misleidende informatie of illegale activiteiten of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of lasterlijk is bevordert of een illegale of ongeautoriseerde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk van een andere persoon onderschrijft, zoals het verstrekken of beschikbaar stellen van illegale computerprogramma's of koppelingen ernaar, het verstrekken of beschikbaar stellen van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiligingsapparatuur te omzeilen, of het verstrekken of beschikbaar stellen van illegale muziek of andere media of koppelingen naar illegale muziek of andere mediabestanden bevatten pagina's met beperkte of alleen wachtwoordtoegang, of verborgen pagina's es of afbeeldingen displays of links naar pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook biedt of links naar materiaal dat mensen onder de 18 jaar op seksuele, gewelddadige of andere manier uitbuit, of persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 verstrekt educatieve informatie over illegale activiteiten of andere activiteiten die door deze voorwaarden zijn verboden, inclusief maar niet beperkt tot het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, het verstrekken of creëren van computervirussen of het illegaal kopiëren van media vraagt om wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers Elk profiel dat u indient, moet u beschrijven , een individueel persoon. Voorbeelden van ongepaste en verboden profielen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, profielen die pretenderen een dier, plaats, levenloos object, fictief personage of echt individu te vertegenwoordigen dat niet u is. Om onze gebruikers van de Tjobs.eu-gemeenschap te beschermen tegen commerciële advertenties of verzoeken, behoudt Tjobs.eu zich het recht voor om het aantal e-mails of andere berichten die een gebruiker naar andere gebruikers kan sturen te beperken tot een aantal dat Tjobs.eu passend acht in zijn naar eigen goeddunken. Profielen die zijn afgeleid van Gebruikersinhoud kunnen ook beschikbaar worden gesteld via de Tjobs.eu-sites. Tjobs.eu doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid of validiteit van dergelijke afgeleide werken of hun geschiktheid voor evaluatie door bureaus. Afgeleide profielen kunnen aanzienlijk verschillen van gebruikersinhoud. Overdracht buiten de EER: Persoonsgegevens waaruit uw profiel bestaat, kunnen via de Tjobs.eu-diensten worden geraadpleegd door derden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u solliciteert naar een vacature waarbij het bureau buiten de EER is gevestigd. Door u te registreren en de diensten te gebruiken, stemt u in met deze overdracht. We stellen het op prijs om van onze gebruikers te horen en verwelkomen uw opmerkingen over onze diensten en de Tjobs.eu-sites. Houd er echter rekening mee dat ons beleid ons niet toestaat om andere creatieve ideeën, suggesties, uitvindingen of materialen te accepteren of in overweging te nemen dan die waar we specifiek om hebben gevraagd. Hoewel we uw feedback over onze diensten waarderen, verzoeken wij u specifiek te zijn in uw opmerkingen over onze diensten en geen creatieve ideeën, uitvindingen, suggesties of materialen in te dienen. Indien u, ondanks ons verzoek, ons creatieve suggesties, ideeën, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie stuurt (gezamenlijk de "Inzending"), wordt de Inzending eigendom van Tjobs.eu. Geen van de inzendingen is onderworpen aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid van onze kant en we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van een inzending. Tjobs.eu is exclusief eigenaar van alle nu bekende of later ontdekte rechten op de Inzending en heeft recht op onbeperkt gebruik van de Inzending voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan U of enig ander persoon.
6. Identificatie van de agent die kennisgeving moet ontvangen en elementen van kennisgeving van beweerde inbreuk op het auteursrecht of handelsmerk
Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk of handelsmerk is geüpload, geplaatst of gekopieerd naar enige Tjobs.eu-sites en toegankelijk is op dergelijke Tjobs.eu-sites in op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of handelsmerk, neem dan contact met ons op via e-mail op info@tjobs.eu.
7. Beleid met betrekking tot de beëindiging van gebruikers die inbreuk maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen
Tjobs.eu respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers en content partners hetzelfde te doen. Het ongeoorloofd posten, reproduceren, kopiëren, distribueren, wijzigen, openbaar weergeven of openbaar uitvoeren van auteursrechtelijk beschermde werken vormt een inbreuk op de rechten van de auteursrechthebbende. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Tjobs.eu-sites, stemt u ermee in om geen Tjobs.eu-sites te gebruiken om op enigerlei wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om de accounts van gebruikers te beëindigen en de toegang tot de Tjobs.eu-sites te blokkeren van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze acties te ondernemen om de toegang tot de Site te beperken en/of de accounts van elk moment te beëindigen, naar eigen goeddunken Gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, al dan niet daar is elke herhaalde inbreuk, met of zonder kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Gebruiker die wordt beëindigd of jegens de Gebruiker wiens toegang is geblokkeerd. Niettegenstaande het voorgaande, in het geval dat u te goeder trouw gelooft dat een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht ten onrechte tegen u is ingediend, neem dan contact op met Tjobs.eu zoals uiteengezet in sectie 6 hierboven.
8. Aansprakelijkheid
De Tjobs.eu-sites fungeren onder andere als locaties voor (i) bureaus om vacatures te plaatsen en sollicitanten te zoeken en te evalueren en (ii) kandidaten om profielen en profielen te plaatsen en te zoeken naar en te evalueren kansen op werk. Tjobs.eu screent of censureert de vermeldingen, inclusief aangeboden Profielen, niet. Tjobs.eu is niet betrokken bij, en heeft geen controle over, de feitelijke transactie tussen bureaus en kandidaten. Dientengevolge is Tjobs.eu niet verantwoordelijk voor Gebruikersinhoud, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de geplaatste vacatures of profielen, de waarheid of nauwkeurigheid van de lijsten, het vermogen van bureaus om vacatures aan kandidaten aan te bieden of het vermogen van kandidaten om vacatures in te vullen en Tjobs.eu doet geen uitspraken over vacatures, profielen of Gebruikersinhoud op de Tjobs.eu-sites. Hoewel Tjobs.eu zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud, vacatures, profielen of ander materiaal van tijd tot tijd van de Tjobs.eu-sites te verwijderen, neemt Tjobs.eu geen enkele verplichting op zich om dit te doen en voor zover toegestaan door de wet, wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet nemen van een dergelijke actie. Tjobs.eu is niet betrokken bij de feitelijke communicatie tussen Gebruikers. Als gevolg hiervan heeft Tjobs.eu geen controle over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de Profielen of Gebruikersinhoud die op de Tjobs.eu-sites wordt ingediend en doet het geen uitspraken over enige Profiel of Gebruikersinhoud op de Tjobs.eu-sites. Houd er rekening mee dat er risico's zijn, inclusief maar niet beperkt tot het risico van lichamelijk letsel, van het omgaan met vreemden, minderjarige personen of mensen die handelen onder valse voorwendselen. U aanvaardt alle risico's verbonden aan de omgang met andere gebruikers met wie u in contact komt via de Tjobs.eu-sites. Door zijn aard kan de informatie van andere mensen aanstootgevend, schadelijk of onnauwkeurig zijn en in sommige gevallen verkeerd of bedrieglijk worden geëtiketteerd. We verwachten dat u voorzichtig en gezond verstand gebruikt bij het gebruik van de Tjobs.eu-sites. Omdat gebruikersauthenticatie op internet moeilijk is, kan en wil Tjobs.eu niet bevestigen dat elke gebruiker is wie hij beweert te zijn. Omdat we niet betrokken zijn bij en niet betrokken kunnen zijn bij transacties tussen gebruikers of het gedrag van deelnemers op Tjobs.eu-sites controleren, geeft u in het geval dat u een geschil heeft met een of meer gebruikers, Tjobs.eu (en onze agenten en werknemers) van vorderingen, eisen en schade (feitelijke en gevolgschade en directe en indirecte) van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met dergelijke geschillen aan de maximaal toegestaan door de wet. De Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-inhoud kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Tjobs.eu doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van enige Tjobs.eu-site of de Tjobs.eu-inhoud. Het gebruik van alle Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-inhoud is op eigen risico. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht aan de Tjobs.eu-sites en deze kunnen op elk moment worden aangebracht. Tjobs.eu kan niet garanderen en belooft geen specifieke resultaten van het gebruik van een Tjobs.eu Site. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door een Gebruiker van Tjobs.eu of via of van een Tjobs.eu-site zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Tjobs.eu moedigt U aan om een reservekopie van Uw Gebruikersinhoud te bewaren. Voor zover wettelijk toegestaan, is Tjobs.eu in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen, verlies of ongeoorloofde wijziging van Gebruikersinhoud. Tjobs.eu geeft of doet geen enkele verklaring met betrekking tot de kwaliteit of aard van de producten of diensten van derden die zijn gekocht via enige Tjobs.eu-sites, of enige andere verklaring, garantie of garantie. Een dergelijke verbintenis, vertegenwoordiging, garantie of garantie zou uitsluitend worden verstrekt door de aanbieder van dergelijke producten of diensten van derden, onder de voorwaarden die door de aanbieder zijn overeengekomen. Als u van mening bent dat iets op de site in strijd is met deze voorwaarden, neem dan contact op met onze aangewezen agent zoals uiteengezet in sectie 6 hierboven. Indien Tjobs.eu op de hoogte wordt gesteld van inhoud of ander materiaal dat naar verluidt niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan Tjobs.eu naar eigen goeddunken de bewering onderzoeken en bepalen of de inhoud moet worden verwijderd of moet worden verwijderd. Tjobs.eu heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens Gebruikers voor het al dan niet uitvoeren van dergelijke activiteiten.
9. Afwijzing van garantie
Voor zover wettelijk mogelijk, garandeert Tjobs.eu niet dat enige Tjobs.eu-site of enige Tjobs.eu-service foutloos zal werken of dat enige Tjobs.eu-site en zijn servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke mechanismen. Als uw gebruik van een site van Tjobs.eu of de inhoud van Tjobs.eu resulteert in de noodzaak van onderhoud of vervanging van apparatuur of gegevens of andere kosten, is Tjobs.eu niet verantwoordelijk voor die kosten. De Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-inhoud worden geleverd op een "as is"-basis zonder enige garantie van welke aard dan ook. Tjobs.eu wijst, voor zover toegestaan door de wet, alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief de garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Tjobs.eu geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud, diensten, software, tekst, afbeeldingen en links van Tjobs.eu.
10. Afwijzing van gevolgschade
Voor zover wettelijk mogelijk, zullen Tjobs.eu, haar leveranciers of enige derde partij die wordt vermeld op enige Tjobs.eu-sites in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, incidentele en gevolgschade, gederfde winst of schade als gevolg van verloren gegevens, verloren arbeidskansen of bedrijfsonderbreking) als gevolg van het gebruik of onvermogen om een Tjobs.eu-site en de Tjobs.eu-inhoud te gebruiken, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische aanname, en of Tjobs.eu al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
11. Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk mogelijk, is de maximale aansprakelijkheid van Tjobs.eu die voortvloeit uit of in verband staat met enige Tjobs.eu-sites of uw gebruik van de Tjobs.eu-inhoud, ongeacht de oorzaak van de actie (hetzij in , onrechtmatige daad, inbreuk op de garantie of anderszins), niet hoger zal zijn dan € 150 exclusief BTW.
12. Links naar andere sites
De Tjobs.eu-sites bevatten links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als een goedkeuring door Tjobs.eu van de inhoud op dergelijke websites van derden. Tjobs.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden en doet geen uitspraken met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke websites van derden. Als u besluit om gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico.
13. Geen wederverkoop of ongeoorloofd commercieel gebruik
U stemt ermee in uw rechten of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden niet door te verkopen of toe te wijzen. U stemt er ook mee in geen ongeoorloofd commercieel gebruik te maken van Tjobs.eu-sites.
15. Algemeen
Tjobs.eu stelt niet dat de inhoud van Tjobs.eu rechtmatig kan worden bekeken of geopend buiten Nederland. Toegang tot de inhoud van Tjobs.eu is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u een van de Tjobs.eu-sites bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. Alle software gedownload van een Tjobs.eu-site is verder onderworpen aan de exportcontrole wetten en mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar (of naar een onderdaan of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waartegen de VS of de EU een embargo heeft ingesteld voor goederen of (ii) een persoon of entiteit op de lijst van Specially Designated Nationals van de EU en/of het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Deny van het Amerikaanse ministerie van Handel Bestellingen. Door dergelijke software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een onderdaan of ingezetene bent van een dergelijk land, individu of entiteit op een dergelijke lijst. Deze voorwaarden worden beheerst door de interne materiële wetten van Nederland, zonder inachtneming van de principes van conflicterende wetten. De jurisdictie voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst berusten uitsluitend bij de lokale rechtbanken in Zutphen, provincie Gelderland, Nederland. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde. Bovendien zal het nalaten van Tjobs.eu om een voorwaarde van deze Voorwaarden af te dwingen niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of anderszins van invloed zijn op het vermogen van Tjobs.eu om een dergelijke voorwaarde op enig moment in de toekomst af te dwingen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in een aanvullende overeenkomst, aanvullende voorwaarden voor bepaalde delen van de Tjobs.eu-sites, een bepaalde "juridische kennisgeving" of softwarelicentie of materiaal op bepaalde pagina's op de Tjobs.eu-sites, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen U en Tjobs.eu met betrekking tot het gebruik van de Tjobs.eu-sites. Er zullen geen wijzigingen in deze voorwaarden worden aangebracht, behalve door een herziene publicatie op deze pagina.
16. Aanvullende voorwaarden
Bepaalde delen van de Tjobs.eu-sites zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden. Door dergelijke gebieden, of een deel daarvan, te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke gebieden. Door gebruik te maken van delen van deze website of de andere Tjobs.eu-sites die informatie van derden bevatten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de respectieve gebruiksvoorwaarden van derden.
17. Algemene voorwaarden en beëindiging
Deze voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u een gebruiker bent van een Tjobs.eu-site. Tjobs.eu behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, al haar rechtsmiddelen te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van Uw Gebruikersinhoud van de Tjobs.eu Sites en onmiddellijke beëindiging van Uw registratie bij of toegang tot een van de Tjobs.eu-sites en/of andere diensten die aan u worden geleverd door Tjobs.eu, bij een schending door u van deze voorwaarden of als Tjobs.eu niet in staat is om informatie die u indient bij een van de registratie van Tjobs.eu-sites te verifiëren of te authenticeren. Zelfs nadat u geen gebruiker meer bent van de Tjobs.eu-sites, blijven bepaalde bepalingen van deze voorwaarden van kracht.
Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 augustus 2022
Gegevensbescherming en privacy
Privacyherinnering
Bescherm uw persoonlijke gegevens door nooit creditcard-, socialezekerheids-, bankrekeningnummers of andere persoonlijke gegevens aan potentiële instanties te verstrekken. Tjobs.eu doet er alles aan om u de veiligst mogelijke omgeving te bieden voor het zoeken naar banen en loopbaanbeheer. Om u hierbij te helpen, vragen wij u vriendelijk om enkele eenvoudige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen bij het evalueren van de vacatures op Tjobs.eu en de vacatures die u ongevraagd via e-mail ontvangt. Helaas zijn alle online bedrijven vatbaar voor incidentele oplichting. Hoewel Tjobs.eu alle redelijke inspanningen levert om dit soort misbruik te voorkomen, is het niet immuun voor dergelijke activiteiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u frauduleuze vacatures tegenkomt wanneer u online naar vacatures zoekt, of dat u frauduleuze e-mail ontvangt waarin het e-mailadres van de afzender is vervalst om het te laten lijken alsof het van ons, Tjobs.eu, afkomstig is. Dergelijke praktijken zijn een overtreding van de gebruiksvoorwaarden van Tjobs.eu en kunnen een strafrechtelijke overtreding zijn van de lokale en/of internationale wetgeving. Op deze pagina staan de algemene voorwaarden met betrekking tot de gegevensbescherming en het informatieprivacybeleid ("voorwaarden") waaronder u ("u") de Tjobs.eu-sites en de services (elk zoals hieronder gedefinieerd) kunt gebruiken. Deze voorwaarden vormen een bindend overeenkomst tussen u en Tjobs.eu of het Tjobs.eu-bedrijf dat de website beheert voor het land waarin u woont of waarin het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft ("Tjobs.eu"), en wordt geacht door u te zijn aanvaard telkens wanneer u elke Tjobs.eu-site of Tjobs.eu-services. Als u de hier vermelde voorwaarden niet accepteert, mag u de Tjobs.eu-sites en de Tjobs.eu-diensten niet gebruiken. De Tjobs.eu-sites worden gedefinieerd als alle websites die onder controle van Tjobs.eu staan, al dan niet gedeeltelijk (inclusief, maar niet beperkt tot, Tjobs.eu.eu en de website van waaruit deze gebruiksvoorwaarden zijn geopend) en omvatten de Tjobs. eu-diensten. De Tjobs.eu-diensten worden gedefinieerd als de toepassingen en diensten die door Tjobs.eu worden aangeboden, inclusief een online dienst om vacatures te plaatsen en te zoeken en met inbegrip van alle toepassingen die toegankelijk zijn via Facebook en/of een mobiele of andere interface die u toegang geeft tot een dergelijke toepassing (gezamenlijk "Tjobs.eu-diensten"). De Tjobs.eu-sites stellen Gebruikers ook in staat om individuele profielen aan te maken, die persoonlijke informatie ("Profielen") kunnen bevatten, en om deze Profielen, of aspecten daarvan, openbaar te maken. Daarnaast kan Tjobs.eu informatie over u verzamelen van openbaar beschikbare websites en deze informatie gebruiken om een profiel aan te maken of toe te voegen aan een bestaand profiel. Tjobs.eu kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door een bijgewerkte versie op deze webpagina te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Algemene voorwaarden te bekijken, aangezien deze bindend voor u zijn. Voor gebruikers die deze Algemene voorwaarden schenden, kan hun toegang tot en gebruik van de Tjobs.eu-sites worden opgeschort of beëindigd, naar goeddunken van Tjobs.eu. U moet 14 jaar of ouder zijn om een Tjobs.eu-site op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken, en, indien jonger dan 18 jaar of meerderjarig zoals gedefinieerd in uw rechtsgebied, een Tjobs.eu-site moet gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of andere verantwoordelijke volwassene. U mag de inhoud of profielen van Tjobs.eu niet gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) krediet of verzekering voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden; (b) werkgelegenheid; of (c) een vergunning of voordeel van de overheid.
Vertrouwelijkheidsovereenkomst
Lees de vertrouwelijkheidsovereenkomst hieronder, want deze bevat belangrijke informatie die u moet erkennen. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de platformen en diensten van Tjobs.eu, bevestigt u hierbij uitdrukkelijk de aanvaarding van de algemene voorwaarden binnen deze Overeenkomst. De voorwaarden zijn van toepassing op elke actie die u als gebruiker op het platform onderneemt. Volgens de Wet eisen voor de bescherming van de personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en deze gegevensoverdracht met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy in de elektronische communicatie, heeft Tjobs.eu de verplichting om veilig te beheren, en alleen voor de genoemde doeleinden, de door u verstrekte persoonsgegevens. De gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de gebruikers van Tjobs.eu de beste kwaliteit diensten en informatie krijgen, evenals marketing of publiciteit. U bent in staat om deze gegevens te verstrekken, aangezien deze nodig zijn voor het leveren van de Diensten door Tjobs.eu. Op basis van uw weigering om de informatie te verstrekken, is het voor Tjobs.eu onmogelijk om u de gevraagde diensten te verlenen. De geregistreerde informatie wordt gebruikt door de exploitant en wordt alleen gecommuniceerd aan de volgende ontvangers: platformgebruikers en overheidsinstanties (alleen als de overheidsinstantie deze vraagt voor een administratieve handeling of voor justitie, in overeenstemming met de wet). U hebt het recht op tussenkomst in persoonsgegevens, het recht op verzet, het recht om niet onderworpen te worden aan een individuele beslissing, het recht op beroep bij de rechter. Om gebruik te maken van deze rechten dient u Tjobs.eu een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek te sturen naar info@tjobs.eu, of per aangetekende post naar Tjobs.eu Grevensweg 9 8085PZ Doornspijk. Als een van de gegevens niet correct is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Het dekkingsgebied voor de beveiliging van persoonsgegevens. De vertrouwelijkheidsovereenkomst voor het 'beveiligingsbeleid van persoonsgegevens' dekt de manier waarop de persoonsgegevens worden beheerd, verwijzend naar die informatie wanneer u wordt verzocht om Tjobs.eu te gebruiken.
Algemene informatie die door Tjobs.eu wordt verwerkt
Voor diensten van Tjobs.eu moet u op de websites persoonlijke informatie verstrekken, zoals: uw naam, uw adres, uw e-mail, telefoonnummer, contactgegevens, informatie voor het factureren van de diensten en andere informatie om u als gebruiker te identificeren. In sommige delen van de platforms verwerkt of kan Tjobs.eu demografische informatie verwerken, zonder u rechtstreeks te identificeren, zoals leeftijd, geslacht, interesses. We kunnen alle bovenstaande informatie verzamelen. Tjobs.eu gebruikt de informatie - details die u verstrekt voor het registreren en leveren van de diensten op onze platforms, zodat u toegang krijgt, het doel waarvoor u het platform bent binnengekomen en om de Tjobs.eu-diensten die u rechtstreeks bent te verbeteren geïnteresseerd in.
Algemene informatie over
Subverwerkers Voor de uitvoering van de Diensten maakt Tjobs.eu gebruik van diensten van derden. Tjobs.eu publiceert de Subverwerkers en houdt de lijst te allen tijde up-to-date, waarvan u hieronder het Subverwerkersoverzicht vindt. - Hetzner Online GmbH (Gunzenhausen, Duitsland) - SendInBlue (Parijs, Frankrijk)
Het verstrekken van de persoonsgegevens in de gebieden/openbare platforms van Tjobs.eu
De informatie die door de gebruikers in de openbare ruimten van Tjobs.eu wordt geplaatst, zoals forums, chats, discussielijsten, kan worden gekopieerd en verwerkt door derden, voor wie Tjobs .eu heeft geen controle. Tjobs.eu kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat derden gebruik maken van de door u verstrekte of ter beschikking gestelde informatie in de openbare ruimtes van Tjobs.eu.
Verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie door Tjobs.eu
We gebruiken de informatie die wordt verstrekt op de Tjobs.eu-platforms, ongeacht of deze persoonlijk, demografisch, collectief of technisch zijn, voor het beheren van uw accounts, voor het oplossen van uw vragen, voor het verbeteren van onze platforms, voor het verkrijgen van uw feedback om de kwaliteit van de producten en diensten te verbeteren. Het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door Tjobs.eu in overeenstemming met de wettelijke beperkingen met betrekking tot de persoonlijke bescherming met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en de overdracht ervan.
Het onthullen en leveren van de persoonlijke informatie
Tjobs.eu kan uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen overdragen: 1. Met uw toestemming. 2. Als de informatie nodig is voor het verzenden van feedback met betrekking tot de door u gevraagde diensten en producten. 3. Als de informatie nodig is voor bedrijven om door u gevraagde producten te verbeteren of te vergemakkelijken. De partnerbedrijven hebben het recht om uw gegevens alleen te gebruiken als u om hun hulp hebt gevraagd. 4. We kunnen de persoonlijke gegevens doorgeven aan de openbare autoriteiten of instellingen in overeenstemming met de wettelijke vereisten of te goeder trouw indien: 4.1. Het is wettelijk verplicht. 4.2. Behartigt de belangen van Tjobs.eu of haar partners. 4.3. Voorkomt een misdrijf of beschermt de nationale veiligheid. 4.4. Bescherm uw veiligheid of de openbare veiligheid. 4.5. Als de informatie nodig is voor het oplossen van situaties zoals: wanneer uw activiteiten in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Tjobs.eu, of de speciale productvoorwaarden als Tjobs.eu wordt samengevoegd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een ander bedrijf en de eigenaar van de database wordt gewijzigd in de nieuwe exploitant. Indien Tjobs.eu, al dan niet vrijwillig, door het gezag van de bijzondere bewindvoerder, vereffenaar of de koper failliet gaat, kan de database worden verkocht of overgedragen.
Profielen
U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke profiel in onze database te uploaden. Derden (instellingen die de Tjobs.eu-services nodig hebben voor het zoeken naar profielen) met geautoriseerde toegang tot onze database kunnen toegang krijgen tot uw profiel. Indien overwogen, kunnen deze uw contactgegevens ontgrendelen en kan door hen contact met u worden opgenomen. We proberen de toegang tot onze database alleen te beperken tot de werkgevers, de uitzendbureaus of wervingsbureaus, recruiters en, indien het geval is, zoals bepaald door de wet, tot de nationale veiligheidsorganisatie. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren, kunnen we niet garanderen dat derden toegang krijgen tot uw profiel. Tjobs.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de profielen, zolang deze zijn geregistreerd in onze database. U kunt uw profiel op elk moment uit onze database verwijderen door naar uw account te gaan (sectie Mijn account) en de instructies voor het verwijderen van uw account te volgen. Uw profiel kan nog steeds in databases van derden staan, als de derde partijen een kopie van uw profiel of onze database hebben gekocht of als de derde partijen een wettelijk recht hebben gekregen om toegang te krijgen tot onze database. We kunnen onder geen enkele omstandigheid betrouwbaar worden geacht voor deze procedure voor het opslaan van uw profiel. Als u namens een andere persoon post, is het wettelijk bindend dat u de acceptatie van de betreffende persoon voor deze activiteit hebt ontvangen. Tjobs.eu geeft u het recht om de geregistreerde contactgegevens, uw interesses en ook de nieuwe informatie die u ontvangt met betrekking tot de producten en diensten die we lanceren te wijzigen. U kunt de operator ook op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen.
Gegevensbeveiliging
Voor uw veiligheid en vertrouwelijkheid is het Tjobs.eu-account beveiligd met een wachtwoord.
Feedback
Tjobs.eu biedt u de tools om opmerkingen, vragen of suggesties te ontvangen. Alle informatie die via de contactformulieren wordt verzonden, wordt gebruikt met inachtneming van uw rechten op vertrouwelijkheid en privé afbeelding.
Wijzigingen van het vertrouwelijkheidsbeleid
Wanneer wij dit nodig achten, kunnen de vertrouwelijkheid regels veranderen; die wijzigingen worden op deze pagina gepresenteerd, zodat u de updates kunt krijgen met betrekking tot de soorten informatie die we verzamelen en de manier waarop we ze gebruiken. Voor vragen met betrekking tot ons vertrouwelijkheidsbeleid kunt u ons schrijven op info@tjobs.eu. Niets van de informatie gepubliceerd op Tjobs.eu mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.